Özgün Araştırma

Acil Serviste Uygulanan Tüp Torakostomi Girişimlerinin Değerlendirilmesi

10.4274/iksstd.2021.44265

  • Hüseyin Ergenç
  • Banu Karakuş Yılmaz

Gönderim Tarihi: 09.04.2021 Kabul Tarihi: 14.06.2021 İKSSTD 2021;13(3):199-206

Amaç:

Bu çalışmada, acil tıp kliniğinde tüp torakostomi uygulanan hastalarda demografik ve klinik özelikler ile komplikasyonların incelenmesi amaçlandı.

Yöntem:

Retrospektif olarak yapılan bu çalışmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nde 2 yıllık süreçte acil tıp hekimleri tarafından tüp torakostomi uygulandığı tespit edilen 263 hasta dahil edildi. Tüp torakostomi uygulanmış hastaların demografik özellikleri, tüp torakostomi uygulanma tanıları, oluş mekanizmaları, morbidite ve komplikasyonlar incelendi.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 35,89 ± 17,47 olup hastaların 224’ü (%85,2) erkek, 39’u (%14,8) kadın idi. Acil serviste tüp torakostomi uygulama endikasyonları olarak 174 hastada pnömotoraks, 74 hastada hemopnömotoraks, 10 hastada hemotoraks ve 5 hastada ampiyem/efüzyon mevcut idi. Tüp torakostomi uygulanan hastalarda endikasyonları ortaya çıkaran etyolojik mekanizmalar incelendiğinde; 152 hastada (%58) non-travmatik, 111 hastada (%42) travmatik nedenler saptandı. Ek olarak, non-travmatik nedenler olarak sıklık sırasına göre 134 hastada spontan pnömotoraks, 12 hastada iyatrojenik ve 5 hastada komorbit ve enfeksiyonlara sekonder gelişen ampiyem/efüzyon mevcut idi. Tüp torakostomiye bağlı yalnızca 8 hastada (%3) komplikasyon geliştiği saptandı.

Sonuç:

Acil serviste tüp torakostomi uygulama endikasyonları en sık pnömotoraks nedeniyle olup etiyolojide non-travmatik nedenler başı çekmektedir. Ayrıca, tüp torakostomi girişimlerinin acil tıp hekimleri tarafından uygulanmasının komplikasyon arttırıcı bir faktör olmadığı ve işlemin komplikasyon oranının %3 gibi öngörülebilir düzeyde olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, torakostomi, göğüs tüpü, pnömotoraks, hemotoraks

Tam Metin (İngilizce)