Özgün Araştırma

Hemodiyaliz Hastalarında COVID-19 Enfeksiyonu: Klinik Özellikler, Sonuçlar ve Mortalite İlişkili Faktörler

10.4274/iksstd.2021.80958

  • Can Sevinç
  • Özge Timur
  • Recep Demirci

Gönderim Tarihi: 13.04.2021 Kabul Tarihi: 11.08.2021 İKSSTD 2021;13(3):162-169

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) enfeksiyonu tüm dünyada, yaşlı popülasyonu ve birçok komorbid hastalığı olan hastaları etkilemiştir. Hemodiyaliz (HD) hastaları, ileri yaş, mevcut komorbid hastalıklar ve kronik böbrek hastalığının, neden olduğu immünosupresyon nedeniyle COVID-19 enfeksiyonu için riski altındadır. Çalışmamızda COVID-19 enfeksiyonu olan 121 HD hastasının klinik özellikleri, sonuçları ve mortalite ile ilişkili faktörleri inceledik.

Yöntem:

COVID-19 olası olgu tanımına uyan 121 hemodiyaliz hastası çalışmaya dahil edildi. Hastalar klinik ve laboratuvar özelliklerine göre hafif-orta, ağır ve kritik olarak gruplara ayrıldı. Daha sonra hastalar sağ kalanlar ve eksitus olanlar olarak gruplara ayrılarak demografik ve laboratuvar verileri açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya 61’i (% 51) kadın, 59’u (%49) erkek olmak üzere toplam 121 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 61 ± 14 idi. Hastaların en sık eşlik eden komorbid hastalığı hipertansiyon, ardından koroner arter hastalığı ve diabetes mellitus idi. En yaygın şikayetler öksürük, kas ağrısı ve nefes darlığı idi.

Sonuç:

Bu çalışma, yüksek riskli ve savunmasız HD hasta popülasyonunda COVID-19 enfeksiyonuna bağlı mortaliteyi öngörmek için beyaz kan hücre sayısı, nötrofil sayısı, laktat dehidrogenaz, aspartat transaminaz gibi biyobelirteçlerin kullanımının faydalı olacağını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID 19, hemodiyaliz, mortalite

Tam Metin (İngilizce)