Diğer

Konu Dizini

İKSSTD 2021;13(3):0-0

3D konformal tedavi (3D-CRT)/3D conformal treatment ............177
Acil servis/Emergency room............................................................... 199
Açık cerrahi/Open surgery.................................................................. 252
Adölesan idiyopatik skolyoz/Adolescent idiopathic scoliosis ......123
Ağır metaller/Heavy metals ..............................................................184
Ailevi Akdeniz ateşi/Familial Mediterranean fever .........................18
Akut miyeloid lösemi/Acute myeloid leukemia ...............................92
Anemi/Anemia......................................................................................... 25
Anksiyete/Anxiety.................................................................................... 61
Anti-streptolizin O/Anti-streptolysin O ..............................................18
Antinükleer antikor/Anti-nuclear antibody ......................................18
Aseptik gevşeme/Aseptic loosening ..................................................80
Ateroskleroz/Atherosclerosis .............................................................129
Atomik absorpsiyon spektrofotometresi/Atomic absorption
spectrophotometer................................................................................ 184
Bariatrik cerrahi/Bariatric surgery ...................................................155
Bel ağrısı/Low back pain.................................................................... 246
Beta talasemi majör/Beta thalassemia major .................................74
Bibliometrics/Bibliometrics ...............................................................104
Biyobenzer rituksimab/Rituximab biosimilar ................................194
Böbrek/Kidney......................................................................................... 74
Büyüme potansiyeli/Growth potential ............................................123
Ca 125/Ca 125......................................................................................... 144
Ca 19-9/Ca 19-9..................................................................................... 144
Cerrahi/Surgery.............................................................................. 69, 222
COVID-19 sonrası diabetes mellitus/Post COVID diabetes
mellitus.................................................................................................... 227
COVID-19/COVID-19....................................................... 98, 160, 162, 227
Covid-19/Covid-19................................................................................... 61
Çocuk/Pediatri....................................................................................... 207
Çocuklar/Children................................................................................... 92
Çocuklarda lomber herni/Lumbar hernia in children .................222
Çocukluk çağı/Childhood...................................................................... 47
Demir birikimi/Iron deposition ............................................................74
Depresyon/Depression........................................................................... 61
Dermoid kist/Dermoid cyst................................................................. 144
Diabetes mellitus/Diabetes mellitus ................................................227
Diffüz büyük B-hücreli lenfoma/Diffuse large B-cell
lymphoma............................................................................................... 194
Disfonksiyon/Dysfunction................................................................... 246
Dislipidemi/Dyslipidemia..................................................................... 129
Displazi/Dysplasia................................................................................ 236
Diyabetik ketoasidozis/Diabetic ketoacidosis .................................227
Doğumsal lomber herni/Congenital lumbar hernia ....................222
Doppler/Doppler..................................................................................... 69
Duygu düzenleme güçlüğü/Difficulty in emotion regulation ...........61
Egzersiz/Exercise.................................................................................... 98
Ekstrakraniyal patolojiler/Non-celiac gluten sensitivity ...........1, 59
Endoskopi/Endoscopy............................................................................ 25
Fiziksel aktivite/Lockdown ..................................................................98
Gastrektomi/Gastrectomy................................................................... 116
Gastroözofageal reflü/Gastroesophageal reflux ...........................241
Göğüs tüpü/Chest tube........................................................................ 199
Göz içi basıncı/Intraocular pressure ................................................155
Guillain-Barré sendromu/Guillain-Barré syndrome ......................47
Hacim/Volume....................................................................................... 170
Hacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi (VMAT)/Volumetric
intensity-modulated arc therapy ......................................................177
Helikobakter pylori/Helicobacter pylori ............................................25
Hemodiyaliz/Hemodialysis.................................................................. 162
Hemogram/Hemogram......................................................................... 25
Hemotoraks/Hemothorax................................................................... 199
Heterotopik kemik oluşumu/Heterotopic bone formation ...........80
Histopatoloji/Histopathology........................................................ 31, 69
Hyalüronik asit/Hyaluronic acid .........................................................85
Insülin direnci/Insulin resistance .......................................................42
Juvenil idiyopatik artrit/Juvenile Idiopathic arthritis .....................18
Kalsitonin/Calcitonin............................................................................ 150
Kan transfüzyonu/Blood transfusion ...............................................213
Karaciğer nakli/Liver transplantation .............................................184
Karantina/Physical activity .................................................................98
Karotis intima media kalınlığı/Carotid intima media
thickness................................................................................................. 129
Karpal tünel/Median nerve ..................................................................36
Karsinom biyometrik antijen/Carcinoembryonic antigen ...........150
Kemik iliği/Bone marrow...................................................................... 85
Kifoplasti/Kyphoplasty......................................................................... 170
Klomifen sitrat direnci/Clomiphene resistance ................................42
Koksartroz/Coxarthrosis....................................................................... 80
Kolonoskopi/Colonoscopy.................................................................. 236
Komplet mezokolik eksizyon/Complete mesocolic excision ........136
Komplikasyon/Complication ..............................................................252
Konservatif tedavi/Conservatively ....................................................213
Korelasyon/Correlation........................................................................ 123
Kostik yanık/Caustic burn.................................................................... 241
Kraniyal sinirler/Celiac disease .............................................................1
Kriptojenik karaciğer yetmezliği/Unexplained hepatic failure ...184
Kronik böbrek hastalığı/Chronic kidney disease ............................129
Laboratuvar/Laboratory........................................................................ 25
Laparoskopi/Laparoscopy................................................................... 116
Laparoskopik sleeve gastrektomi/Laparoscopic sleeve
gastrectomy.............................................................................................. 31
Laparoskopik/Laparoscopic.................................................................... 136
Lumbokostovertebral sendrom/Lumbocostovertebral
syndrome................................................................................................ 222
Manyetik rezonans görüntüleme/Magnetic resonance
imaging..................................................................................................... 74
Median sinir/Carpal tunnel ..................................................................36
Medüller tiroid karsinomu/Medullary thyroid carcinoma ..........150
Meme kanseri/Breast cancer .............................................................177
Mide kanseri/Gastric cancer ..............................................................116
Modifiye postauriküler yaklaşım/Juvenile idiopathic arthritis .......1
Mortalite/Mortality...................................................................... 162, 252
NLR/NLR................................................................................................. 144
Nodül/Nodule......................................................................................... 69
Non-hodgkin lenfoma/Non-Hodgkin’s lymphoma ......................194
Nöropati/Neuropathy........................................................................... 227
Nöropeptit/Neuropeptide .......................................................................6
Nötrofil lenfosit oranı/Neutrophil lymphocyte ratio ......................11
NULL/NULL................................................................................................ 0
Obesite/Obesity............................................................................. 6, 31, 42
Osteoartrit/Osteoarthritis............................................................... 55, 85
Özofagus darlığı/Esophageal stricture ............................................241
Patoloji/Pathology............................................................................ 25, 31
Periyodik ateş sendromları/Periodic fever syndromes ...................18
Perkütan drenaj/Percutaneous drainage ........................................252
Perkütan/Percutaneous....................................................................... 160
Platelet lenfosit oranı/Platelet lymphocyte ratio ............................11
Pnömotoraks/Pneumothorax ............................................................199
Polikistik over sendromu/Polycystic ovary syndrome ...................42
Polimetil metakrilat/Polymethyl methacrylate ............................170
Polip/Polyp............................................................................................ 236
Primer amenore/Primary amenorrhea .............................................55
Prognoz/Prognosis.................................................................................. 47
Psoas apsesi/Psoas abscess ...............................................................252
Redditux/Redditux................................................................................. 194
Rektus kılıf hematomu/Rectus sheath hematoma ........................213
Retina sinir lifi analizi/Retinal nerve fiber analy ..........................155
Retinopathy of prematurity/Retinopathy of prematurity ............104
Retrolental fibroplasia/Retrolental fibroplasia .............................104
Risser işareti/Risser sign..................................................................... 123
Robotik/Robotic..................................................................................... 136
ROP/ROP................................................... 104
Rosiglitazon maleat/Rosiglitazone maleate .....................................42
Sağ hemikolektomi/Right hemicolectomy ......................................136
Sağkalım oranı/Survival rate ..............................................................92
Sağlık çalışanları/Healthcare professionals ....................................61
Sakroiliak eklem/Sacroiliac joint .....................................................246
Sanders sınıflaması/Sanders classification ....................................123
Scientometrics/Scientometrics ..........................................................104
Septik artrit/Septic arthritis .................................................................11
Spontan kırıklar/Spontaneous fractures .........................................170
Subsinovyal bağ dokusu/Subsynovial connective tissue ...............36
Subtipler/Subtypes.................................................................................. 47
Tavşan/Rabbit.......................................................................................... 85
Tedavi yaklaşımı/Treatment approach .............................................207
Tiroid/Thyroid......................................................................................... 69
Tiroidektomi/Thyroidectomy .............................................................150
TLQP-21/TLQP-21..................................................................................... 6
Toplum sağlığı/Public health .............................................................98
Torakostomi/Thoracostomy ...............................................................199
Total kalça artroplastisi/Total hip arthroplasty .............................80
Trakeostomi/Tracheostomy................................ 160
Turner Sendromu/Turner Syndrome ..................................................55
Tümör Belirteçleri/Tumor markers ..................................................144
Ultrasonografi/Ultrasonography .......................................................69
Uyku patolojileri/Sleep pathologies ...................................................61
Vasküler embolizasyon/Vascular embolization .............................213
Vertebroplasti/Vertebroplasty ...........................................................170
Wilms tümörü/Wilms tumor .............................................................207
Wilson hastalığı/Wilson’s disease .....................................................184
Yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT)/Intensity-adjusted