Özgün Araştırma

Koronavirüs Hastalığı-2019 ile Enfekte Olduktan Sonra Yeni Tanı Diabetes Mellitus Saptanan Hastalarda Klinik Bulgular ve Glisemik Parametrelerin Değerlendirilmesi

10.4274/iksstd.2021.72677

  • İskender Ekinci
  • Gülden Anataca
  • Mitat Büyükkaba
  • Ahmet Çınar
  • Hanise Özkan
  • İrem Kıraç Utku
  • Murat Akarsu
  • Abdulbaki Kumbasar
  • Ömür Tabak

Gönderim Tarihi: 13.07.2021 Kabul Tarihi: 12.08.2021 İKSSTD 2021;13(3):227-235

Amaç:

Bu çalışmanın amacı koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) enfeksiyonunu geçirdikten sonra yeni diabetes mellitus (DM) tanısı konulan hastaların klinik bulgular ve glisemik parametreler açısından analiz edilmesi ve tip 2 DM hastaları ile kıyaslanmasıdır.

Yöntem:

Bu retrospektif olgu-kontrol çalışmasına post covid DM hastaları (PCDM) ile COVID-19 geçirmemiş olup yeni tip 2 DM tanısı konulan hastalar dahil edilmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya PCDM tanısı konulan 58 ve tip 2 DM tanısı konulan 57 hasta dahil edildi. Katılımcıların 73’ü erkek olup yaş ortalaması 49,1 ± 12 yıl idi. İki grup yaş, cinsiyet dağılımı, sigara içiciliği, ailede DM öyküsü sıklığı ve beden kitle indeksi ortalaması açısından benzerdi (p > 0,05). Tip 2 DM hastalarında ağız kuruluğu, poliüri, polidipsi ve kilo kaybı daha sık iken; PCDM hastalarında halsizlik daha sıktı (p < 0,05). PCDM hasta grubunda serum kreatinin düzeyi tip 2 DM hasta grubundan daha yüksek olup (p < 0,05); glikozile hemoglobin A1c, c-peptit, alanin transaminaz, aspartat transaminaz, lipid düzeyleri ve spot idrarda mikroalbumin/kreatinin oranı iki grup arasında benzerdi (p > 0,05). Mikrovasküler komplikasyonlardan biri olan nöropati tip 2 DM hasta grubunda daha sık idi (p < 0,05). Tanı anında diyabetik ketoasidoz bulunma sıklığı iki grup arasında benzerdi (p > 0,05).

Sonuç:

Bu çalışmada PCDM hastalarının tip 2 DM hastalarından farklı semptom ve bulgularla prezente olduğu ama metabolik parametreler açısından tip 2 DM hastaları ile çok benzer olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, COVID-19, COVID-19 sonrası diabetes mellitus, nöropati, diyabetik ketoasidozis

Tam Metin (İngilizce)