Özgün Araştırma

Perkütan Vertebroplasti/Kifoplasti Girişimleri Sırasında İletilen Çimento Hacimlerinin Postoperatif Radyolojik Görüntülere Göre Hesaplanan Hacimlerle Karşılaştırılması: 67 Müdahalede Klinik Deneyim

10.4274/iksstd.2021.79553

  • Ahmet Tolgay Akıncı
  • Baris Chousein

Gönderim Tarihi: 17.11.2020 Kabul Tarihi: 14.07.2021 İKSSTD 2021;13(3):170-176

Amaç:

Birçok araştırmacı vertebroplasti (VP) ve kifoplasti (KP) müdahaleleri sırasında verilen sement hacmini sonuçları etkileyen bir faktör olarak incelemiş olsa da, bilgimiz dahilinde hiçbiri postoperatif radyolojik görüntülerle karşılaştırmamıştır. Bu çalışmada, gerçek çimento miktarı için uyumluluk derecelerini değerlendirmek amacıyla bu hacimleri karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Yöntem:

Tek merkezli, retrospektif ve gözlemsel olan çalışmada, 67 omurga seviyesine 28’ine VP ve 21’ine KP prosedürü uygulanan toplam 49 hastaya ait klinik veriler ve radyolojik görüntüler incelendi. Ortanca yaş (çeyrekler arası aralık) 70 (17) yıl idi. Otuz dokuz (%79,6) hasta kadın, 10 (%20,4) hasta erkekti. Veriler istatistiksel olarak analiz edildi ve hacim farklılıkları değerlendirildi.

Bulgular:

Toplam hacim farklılıkları için istatistiksel fark yoktu (tek örneklem t-testi, p > 0.05). KP müdahalelerinin ise VP müdahalelerine kıyasla ortalama hacim farkı daha yüksekti (İki örneklem t-testi, p < 0.01, d = 0.785).

Sonuç:

Sonuçlarımız toplam çimento hacimleri arasında tutarlılık gösterdi; bununla birlikte, KP müdahalelerinin hacim farkı anlamlı olarak daha yüksekti.

Anahtar Kelimeler: Kifoplasti, polimetil metakrilat, spontan kırıklar, vertebroplasti, hacim

Tam Metin (İngilizce)