Özgün Araştırma

Sol Meme ve Lenfatik Işınlamada Üç Farklı Radyoterapi Tekniğinin Klinik Dozimetrik Karşılaştırılması

10.4274/iksstd.2021.50103

  • Elif Eda Özer
  • Gülşen Pınar Soydemir
  • Meltem Kırlı
  • Gülşah Özkan

Gönderim Tarihi: 22.03.2021 Kabul Tarihi: 14.07.2021 İKSSTD 2021;13(3):177-183

Amaç:

Üç farklı tedavi yöntemi arasındaki dozimetrik farklılıkları karşılaştırmayı amaçladık. Sol meme kanseri olan 10 hastada meme tanjensiyel alan ve lenfatik drenaj bölgesi için üç boyutlu konformal radyoterapi (3D-CRT), yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) ve hacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi (VMAT) planlama yöntemleri karşılaştırıldı.

Yöntem:

Meme koruyucu cerrahi ve aksiller lenf nodu diseksiyonu geçiren hastalar seçildi. Her hasta için ayrı ayrı 3D-CRT, IMRT ve VMAT planları yapıldı. Hedef hacimlerin ve risk altındaki organın (OAR) dozimetrik parametreleri karşılaştırıldı. Planlanan hedef hacim (PTV) olarak tüm memenin PTV’si ve lenfatik bölgenin PTV’si tanımlandı. Tüm hastalara 2 Gy/fraksiyonda toplam 50 Gy radyoterapi uygulandı.

Bulgular:

Meme PTV'nin %2'sinin aldığı doz IMRT planlamasında en düşüktü (p = 0,001), supraklaviküler bölge için ise VMAT’de en düşüktü (p = 0,001). Aksilla bölgesi için PTV’nin %95 ve %98’i tarafından alınan doz en düşük 3D-CRT’de (sırasıyla; p = 0,002 ve 0,045) bulundu. Kalp, ipsilateral ve kontralateral akciğer ve kontralateral meme için OAR dozları 3D-CRT planlamasında en düşüktü (p < 0,01). IMRT ise en düşük monitör birimlerini gösterdi (p = 0,001).

Sonuç:

Her üç planlama yöntemi de meme koruyucu cerrahi sonrası meme ve aksilla radyoterapi endikasyonları olan hastalarda dozimetrik kriterleri karşılar. Her tedavi tekniğinin kendi avantajları ve dezavantajları olmasına rağmen, 3D-CRT, uzun vadeli yan etkiler ve ikincil kanser gelişimi için önemli olan OAR’ler için daha düşük doz sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: 3D konformal tedavi (3D-CRT), yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT), hacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi (VMAT), meme kanseri

Tam Metin (İngilizce)