E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 14 Issue : 3 Year : 2022
Quick SearchThe Relation between Pain and Compliance with Home Exercise Program in Patients with Chronic Nonspecific Neck Pain []
. 2022; 14(3): 245-250 | DOI: 10.14744/iksstd.2022.43925

The Relation between Pain and Compliance with Home Exercise Program in Patients with Chronic Nonspecific Neck Pain

Tuğba Şahbaz, Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: In our study, it was aimed to investigate the compliance of patients diagnosed with non-specific neck pain with home exercise program treatment, the factors affecting compliance, and the effect of compliance on pain and functionality.
METHODS: Ninety-three people aged 18-65 years with nonspecific neck pain lasting longer than 6 months were included in the study. Each patient was given a home exercise program. It was planned to give an exercise program as 2 sets a day for 4 weeks. All patients were evaluated by the same physiatrist with VAS score, Neck Disability Index and The Bournemouth Neck Questionnaire at admission (baseline) and 1 month later.
RESULTS: In the 1st month follow-ups of the patients, there was a statistically significant improvement in VAS and NDI values in all evaluations of the patients who regularly performed their exercises, and in those who partially performed the exercises (p<0.05). No significant improvement was observed in both pain and disability assessments in patients who did not perform the exercises. When the comparison between the groups was made, the patients who exercised regularly showed a significant improvement in tVAS and Bournemouth pain values compared to the individuals who partially performed the exercises and those who did not (p<0.05). When comparing NDI values between the groups, those who regularly performed the exercises showed a significant improvement compared to those who did not (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of our study showed that compliance with home rehabilitation was associated with relief of neck pain. We observed that as the
commitment to home rehabilitation increases, the pain decreases. We recommend using it as video images to increase compliance with the exercise program.

Keywords: Exercise adherence, home exercises, nonspecific neck pain

Kronik Nonspesifik Boyun Ağrısı Bulunan Hastalarda Ev Egzersiz Programına Uyum ve Ağrının İlişkisi

Tuğba Şahbaz, Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada nonspesifik boyun ağrısı tanısı alan hastaların ev egzersiz programı tedavisine uyumunun, uyumu etkileyen faktörlerin, uyumun ağrı ve işlevsellik üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya altı aydan uzun süren nonspesifik boyun ağrısı olan 18-65 yaş arası 93 kişi dahil edildi. Her hastaya evde egzersiz programı verildi.
Dört hafta boyunca günde iki set egzersiz programı verilmesi planlandı. Tüm hastalar, başvuru sırasında (başlangıçta) ve bir ay sonra vizuel analog skala (VAS) skoru, boyun özürlülük indeksi [Neck Disability Index (NDI)] ve Bournemouth boyun anketi (The Bournemouth Neck Questionnaire] ile aynı fizik tedavi uzmanı tarafından değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların birinci ay takiplerinde düzenli egzersiz yapan ve kısmen egzersiz yapan hastaların tüm değerlendirmelerinde VAS ve NDI değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptandı (p<0,05). Egzersiz yapmayan hastalarda hem ağrı hem de özürlülük değerlendirmelerinde anlamlı bir iyileşme gözlenmedi (p>0,05). Gruplar arası karşılaştırma yapıldığında, düzenli egzersiz yapan hastaların VAS ve Bournemouth ağrı değerlerinde egzersizleri kısmen yapan ve yapmayanlara göre anlamlı düzeyde iyileşme olduğu görüldü (p<0,05). Gruplar arasındaki NDI değerleri karşılaştırıldığında, egzersizleri düzenli yapanlar yapmayanlara göre anlamlı bir gelişme gösterdi (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonuçları evde rehabilitasyona uyumun, boyun ağrısının giderilmesiyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Evde rehabilitasyona bağlılık arttıkça ağrının azaldığı gözlemlenmiştir. Egzersiz programına uyumu artırmak için video görsellerinin kullanılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ev egzersizleri, egzersiz uyumu, nonspesifik boyun ağrısı

Tuğba Şahbaz, Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu. The Relation between Pain and Compliance with Home Exercise Program in Patients with Chronic Nonspecific Neck Pain. . 2022; 14(3): 245-250

Corresponding Author: Tuğba Şahbaz, Türkiye
Manuscript Language: English