E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 14 Issue : 3 Year : 2022
Quick SearchThe Efficacy of First Trimester Maternal PAPP-A and Free ß-hCG Levels in Predicting Adverse Pregnancy Outcomes []
. 2022; 14(3): 237-244 | DOI: 10.14744/iksstd.2022.79026

The Efficacy of First Trimester Maternal PAPP-A and Free ß-hCG Levels in Predicting Adverse Pregnancy Outcomes

Özge Özdemir1, Halil Aslan2
1Division of Perinatology, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences, Basaksehir City Hospital, Hamidiye Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
2Division of Perinatology, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences, Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Health Training and Research Medical Center, Hamidiye School of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: This study aimed to determine the efficacy of first trimester maternal pregnancy associated plasma protein-A (PAPP-A) and free human chorionic gonadotropin (ß-hCG) levels in predicting adverse pregnancy outcomes.
METHODS: A total of 1104 women (mean±SD age: 29.1±5.7 years) with singleton pregnancies who had antenatal first trimester screening test within 11−14th gestational weeks were included in this retrospective study. Data on obstetric and fetal characteristics and adverse pregnancy outcomes were recorded. PAPP-A and ß-hCG, based on multiples-of-median (MoM) values, were categorized as normal (0.5−2.5 MoM) or abnormal (low: ≤0.49 MoM and high: >2.5 MoM) and they were evaluated by Odds ratio according to obstetric and fetal characteristics and adverse pregnancy outcomes
RESULTS: While the rates of intrauterine growth restriction (IUGR), preterm premature rupture of the membranes (PPROM), small for gestational age baby (SGA), neonatal death, gestational diabetes and abruptio placentae were found to be higher in pregnant women with PAPP-A level of 0.49 and below, there was no difference in large for gestational age baby (LGA) rates. While the rates of abortion, preeclampsia, IUGR, SGA, preterm labor, abruptio placentae, and gestational hypertension were found to be significantly higher in pregnant women with ß-hCG level of 0.49 and below, no difference was found in terms of abortion, preeclampsia, preterm delivery, gestational hypertension, and LGA rates.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Since first-trimester maternal serum PAPP-A and ß-hCG levels are associated with IUGR, PPROM, SGA, neonatal death, gestational diabetes and abruptio placentae, it may be used to detect pregnant women requiring additional fetal surveillance.

Keywords: Adverse pregnancy outcomes, first trimester, PAPP-A, predictive value, ß-hCG

İlk Trimester Maternal PAPP-A ve Serbest ß-hCG Düzeylerinin Kötü Gebelik Sonuçlarını Öngörmedeki Etkinliği

Özge Özdemir1, Halil Aslan2
1Perinatoloji Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Şehir Hastanesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2Perinatoloji Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Eğitimi ve Araştırma Tıp Merkezi, Hamidiye Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, ilk trimester maternal serum gebelikle ilişkili plazma protein A (PAPP-A) ve serbest beta-human koryonik gonadotropin (beta-hCG) düzeylerinin kötü gebelik sonuçlarını öngörmedeki etkinliğini saptamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya, tekil gebeliği olan ve 11 ila 14. gestasyonel haftalarda antenatal ilk trimester tarama testi yapılan toplam 1104 gebe dahil edildi. Obstetrik ve fetal özellikler ile kötü gebelik sonuçlarına ait veriler kaydedildi. PAPP-A ve beta-hCG medyan katsayıları (MoM) esas alınarak, normal (0,5−2,5 MoM), anormal (düşük: ≤0,49 MoM ve yüksek >2,5 MoM) şeklinde sınıflandırıldı ve bunlar Odds oranı kullanılarak obstetrik ve fetal özellikler ile kötü gebelik sonuçlarına göre değerlendirildi.
BULGULAR: PAPP-A düzeyi 0,49 ve altında olan gebelerde abortus, preeklampsi, intrauterin gelişme geriliği (IUGR), gestasyon haftasına göre küçük (SGA) bebek, preterm eylem, dekolman plasenta, gestasyonel hipertansiyon oranları bakımından normal olgulara göre anlamlı düzeyde yüksek saptandı. Gestasyon haftasına göre büyük (LGA) bebek oranları açısından fark saptanmadı. Beta-hCG düzeyi 0,49 ve altında olan gebelerde IUGR, preterm prematür membran rüptürü (PPROM), SGA, neonatal ölüm, gestasyonel diyabet ve dekolman plasenta oranları normal olgulara göre yüksek saptanırken abortus, preeklampsi, preterm eylem, gestasyonel hipertansiyon ve LGA oranları açısından fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İlk trimester maternal serum PAPP-A ve beta-hCG düşüklüğü IUGR, PPROM, SGA, neonatal ölüm, gestasyonel diyabet ve dekolman plasenta ile ilişkili bulunması nedeniyle ek fetal izlem gerektiren gebelerin tespitinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: İlk trimester, olumsuz gebelik sonuçları, PAPP-A, prediktif değer, beta-hCG

Özge Özdemir, Halil Aslan. The Efficacy of First Trimester Maternal PAPP-A and Free ß-hCG Levels in Predicting Adverse Pregnancy Outcomes. . 2022; 14(3): 237-244

Corresponding Author: Özge Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: English