E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 14 Issue : 3 Year : 2022
Quick SearchA Case of Mycoplasma Infection Confused with Collagen Tissue Diseases []
. 2022; 14(3): 287-290 | DOI: 10.14744/iksstd.2022.80557

A Case of Mycoplasma Infection Confused with Collagen Tissue Diseases

Şeymanur Ağcakoyun1, Nafiye Urgancı2, Gül Özçelik3
1Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul, Türkiye
2Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Pediatric Gastroenterology, Istanbul, Türkiye
3Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Pediatric Nephrology, Istanbul, Türkiye

Mycoplasma pneumoniae is an important agent causing mainly respiratory infections. Apart from respiratory infections, Mycoplasma pneumoniae also causes some extrapulmonary diseases. Some of the extrapulmonary findings are; skin, musculoskeletal, nervous system, digestive system and hematological findings, usually caused by autoimmune or vascular complications. Skin involvement mainly presents as exanthema, papular, macular, vesiculobullous lesions, Erythema Multiforme or Stevens-Johnson syndrome. Therefore, skin findings in some cases can be confused with collagen tissue diseases. In this article, a case of Mycoplasma, which had presented to our clinic with prolonged fever and had been considered to have a collagen tissue disease after extensive maculopapular eruptions, was presented. Due to its clinical presentations and associated symptoms, it is emphasized that M. pneumoniae infections, which can progress with extrapulmonary findings, should be kept in mind in the differential diagnosis of collagen tissue diseases.

Keywords: Collagen diseases, Mycoplasma, rash

Kollajen Doku Hastalığı ile Karışan Bir Mikoplazma Olgusu

Şeymanur Ağcakoyun1, Nafiye Urgancı2, Gül Özçelik3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Mycoplasma pneumoniae, başlıca solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan önemli bir etkendir. Solunum sistemi enfeksiyonları dışında bazı ekstrapulmoner hastalıklara da neden olmaktadır. Ekstrapulmoner bulgulardan başlıcaları; cilt, kas iskelet sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi ve hematolojik bulgular olup genellikle otoimmün veya vasküler komplikasyonlardan kaynaklanmaktadır. Cilt tutulumu karşımıza başlıca ekzantem, papüler, maküler, vezikülobüllöz lezyonlar, eritema multiforme veya Stevens-Johnson sendromu olarak çıkar. Bu nedenle bazı olgulardaki cilt bulguları kollajen doku hastalıkları ile karışabilmektedir. Bu yazıda, kliniğimize uzamış ateş şikayeti ile başvuran ve izleminde yaygın makülopapüler döküntüleri gelişmesi üzerine kollajen doku hastalığı düşünülen bir mikoplazma olgusu sunulmuştur. Klinik prezentasyonları ve ilișkili semptomlarından ötürü, ekstrapulmoner bulguları ile seyredebilen M. pneumoniae enfeksiyonlarının, kollajen doku hastalıklarının ayırıcı tanısında akılda tutulması gerektiği vurgulanmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Döküntü, kollajen doku hastalığı, mikoplazma

Şeymanur Ağcakoyun, Nafiye Urgancı, Gül Özçelik. A Case of Mycoplasma Infection Confused with Collagen Tissue Diseases. . 2022; 14(3): 287-290

Corresponding Author: Şeymanur Ağcakoyun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish