E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 14 Issue : 3 Year : 2022
Quick SearchEvaluation of Inflammatory Markers in Fibromyalgia Syndrome []
. 2022; 14(3): 251-254 | DOI: 10.14744/iksstd.2022.85547

Evaluation of Inflammatory Markers in Fibromyalgia Syndrome

Merve Damla Korkmaz1, Cansın Medin Ceylan2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences, Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: It was aimed to demonstrate the presence of inflammation in fibromyalgia syndrome(FMS) and healthy subjects by evaluating hematological
indices and ratios associated with inflammation.
METHODS: A total of 187 participants (98 FMS; 89 healthy controls) were included in the retrospective-cross-sectional study, and participants’ neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), platelet/lymphocyte ratio (PLR), mean platelet volume (MPV), erythrocyte sedimentation rate (ESR) and C-reactive protein (CRP) which are hematological indices showing inflammation in the last 6 A total of 187 participants (98 FMS; 89 healthy controls) were included in the retrospective-cross-sectional study, and participants’ neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), platelet/lymphocyte ratio (PLR), mean platelet volume (MPV), erythrocyte sedimentation rate (ESR) and C-reactive protein (CRP), which are hematological indices showing inflammation in the last 6 months, were calculatedwere calculated.
RESULTS: Mean age of the participants was 37.3±5.05 years for FMS, and 37.2±5.2 years for healthy controls. There were statistically significant differences between both groups in terms of NLR (p=0.034), MPV (p<0.001), CRP (p=0.001), and ESR (p<0.001). There was no difference in PLR between the two groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Proinflammatory hematological indices were significantly changed in FMS compared to healthy controls. In addition, the results supported
inflammatory pathogenesis of FMS.

Keywords: Fibromyalgia, inflammation, mean platelet volume, neutrophile-lymphocyte ratio, platelet-lymphocyte ratio

Fibromiyalji Sendromunda İnflamatuvar Belirteçlerin Değerlendirilmesi

Merve Damla Korkmaz1, Cansın Medin Ceylan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada, fibromiyalji sendromu (FMS) ve sağlıklı bireylerde inflamasyonu gösteren hematolojik indeksler ve oranlar değerlendirilerek inflamasyon varlığının gösterilmesi amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif kesitsel olarak planlanan bu çalışmaya toplam 187 katılımcı (98 FMS tanısı almış katılımcı, 89 sağlıklı kontrol) dahil edildi ve katılımcıların nötrofil/lenfosit oranı (NLO), platelet/lenfosit oranı (PLO), ortalama trombosit hacmi (OTH), eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) düzeyleri hesaplandı.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması, FMS’li katılımcılar için 37,3±5,05 yıl, sağlıklı kontroller için 37,2±5,2 yıl olarak hesaplandı. NLO (p=0,034), OTH
(p<0,001), CRP (p=0,001) ve ESH (p<0,001) açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. İki grup arasında PLO açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlıklı kontrollere kıyasla FMS’de proinflamatuvar hematolojik indeksler önemli düzeyde artmıştır. Ayrıca, bu sonuçlar FMS’nin inflamatuvar patogenezini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, inflamasyon, nötrofil/lenfosit oranı, ortalama platelet hacmi, platelet/lenfosit oranı

Merve Damla Korkmaz, Cansın Medin Ceylan. Evaluation of Inflammatory Markers in Fibromyalgia Syndrome. . 2022; 14(3): 251-254

Corresponding Author: Merve Damla Korkmaz, Türkiye
Manuscript Language: English