E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 14 Issue : 3 Year : 2022
Quick SearchNon-melanoma Skin Cancer at Facial Sites Treated with Varian HDR Surface Applicators []
. 2022; 14(3): 274-279 | DOI: 10.14744/iksstd.2022.93764

Non-melanoma Skin Cancer at Facial Sites Treated with Varian HDR Surface Applicators

Esengül Koçak Uzel
Department of Radiation Oncology, University of Health Sciences, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Non-melanoma skin cancer (NMSC) is the most common cancer type worldwide. Surgery is the mainstay of treatment. High Dose Rate Brachytherapy (HDR-BT) is an effective alternative method when surgery is contraindicated or when there is cosmetic concern. This study aimed to report our clinical outcomes consisting local control and toxicity rates in patients treated with HDR-BT.
METHODS: Patients with squamous cell cancer (SCC) and basal cell carcinoma (BCC) treated with HDR-BT from May 2021to April 2022 were included in the study. Medical reports including pathologic and radiologic reports and photos were retrospectively reviewed. Radiation toxicity was graded using the Radiation Therapy Oncology Grading (RTOG) acute toxicity scale. Local control and toxicity rates were evaluated for all patients.
RESULTS: All 7 patients, including 3 BCCs and 4 SCCs, with 7 lesions were treated with definitive intent. Prescribed dose was 40 Gray (GY) in 8 fractions in all cases. Local control was 100%. Both overall survival and progression free survival was 100%. Skin toxicity was seen in 4 patients with grade 1 and in 3 patients with grade 2 and resolved in 3 months time.
DISCUSSION AND CONCLUSION: HDR -BT provides excellent cosmetic outcomes without compromising local control both for curative intent. Considering short interval local control rates, long term follow up is necessary.

Keywords: BCC, brachytherapy, SCC, skin cancer

Yüz Yerleşimli Melanom Dışı Cilt Tümörlerinde Varian Yüksek Doz Hızlı Brakiterapi Uygulamaları

Esengül Koçak Uzel
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Melanom dışı cilt kanseri dünyadaki en yaygın kanser türüdür. Cerrahi, bu kanser türünde ana tedaviyi oluşturmaktadır. Yüksek doz hızlı brakiterapi (High Dose Rate [HDR] Brachytherapy) özellikle kozmetik olarak cerrahinin doku kaybı yaratacağı bölgelerde en etkili cerrahi alternatifidir. Bu çalışmanın amacı; kesin HDR brakiterapi ile tedavi edilmiş hastaların erken yan etki sonuçlarını ve lokal kontrol verilerini sunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, Mayıs 2021 ve Nisan 2022 tarihleri arasında yüz bölgesinde skuamöz hücreli ve bazal hücreli cilt tümör olan yedi hasta dahil edildi. Hasta raporları, radyolojik ve patoloji raporları retrospektif olarak incelendi. Radyasyon erken toksisite değerlendirmesi “Radiation Therapy Oncology Grading (RTGO)” sistemine göre yapıldı. Lokal kontrol, erken sağkalım ve toksisite tüm hastalarda değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların tamamı, üç bazal hücreli kanser ve dört skuamöz hücreli kanser olarak tedavi edildi. Tüm hastalara kesin doz olarak sekiz fraksiyonda 40 Gy tanımlandı. Lokal kontrol %100 olarak görüldü. Sağkalım ve progresyonsuz sağkalım %100 idi. Cilt toksisitesi grade 1 dört hastada ve grade 2 toksisite üç hastada görüldü. Bu toksisitelerin hepsi üçüncü ayda iyileşti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: HDR brakiterapi mükemmel kozmetik sonuç ve hastalığın lokal kontrolünü sağlamaktadır. Uzun takipler gerekmekle birlikte cerrahiye özellikle yüz bölgesinde önemli bir alternatif tedavidir.

Anahtar Kelimeler: Bazal hücreli kanser, brakiterapi, cilt tümörü, skuamöz hücreli kanser

Esengül Koçak Uzel. Non-melanoma Skin Cancer at Facial Sites Treated with Varian HDR Surface Applicators. . 2022; 14(3): 274-279

Corresponding Author: Esengül Koçak Uzel, Türkiye
Manuscript Language: English