E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 14 Issue : 3 Year : 2022
Quick SearchEvaluation of Blood Culture Results of Cancer Patients Hospitalized in the Palliative Clinic []
. 2022; 14(3): 262-267 | DOI: 10.14744/iksstd.2022.99705

Evaluation of Blood Culture Results of Cancer Patients Hospitalized in the Palliative Clinic

Funda Seçik Arkın1, Derya Hırçın Cenger2
1Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Department of Chest Diseases, Istanbul, Türkiye
2Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Department of Infectious Diseases, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: This study aimed to determine the distribution of microorganisms grown in blood cultures of cancer patients hospitalized in the Palliative Clinic and their susceptibility profiles to commonly used antimicrobial agents and to contribute to the clinician's empirical treatment.
METHODS: This study was performed on cancer patients hospitalized in thw Palliative Clinic between 01.01.2016−31.12.2020. All patient data were evaluated retrospectively through patient files and hospital information management system. Microorganisms isolated in patients with positive blood cultures were determined. In the evaluation of the result reports prepared according to The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) in patients whose results were accepted as the causative pathogen, their antibiotic/antifungal susceptibility was recorded. SPSS 16 program was used for statistical analysis.
RESULTS: A total of 1859 blood cultures were obtained from 670 patients. Growth was detected in 138 blood cultures of 104 patients (7.4%). Of the isolated microorganisms, 103 (74.7%) were gram-positive bacteria, 25 (21%) were gram-negative bacteria, 8 (4.3%) were fungi with yeast morphology. Coagulase-negative staphylococci were the most frequent isolate in blood culture. Of the staphylococcal strains, 63.6% were resistant to methicillin. Pseudomonas spp. and Klebsiella spp. strains were the most isolated gram-negative bacteria. Acinetobacter spp. strains (100%), Pseudomonas strains (50%), Klebsiella spp. strains (25%) were determined as carbapenem-resistant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Gram-positive bacteria, especially coagulase-negative staphylococci, are the predominant etiological microorganisms in bloodstream infections developed in palliative cancer patients. Local surveillance of pathogens and drug susceptibility is important in the identification and treatment of infection trends.

Keywords: Antibiotic resistance, blood culture, bloodstream infection, cancer, palliative care

Palyatif Klinikte Yatan Kanser Hastalarının Kan Kültürü Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Funda Seçik Arkın1, Derya Hırçın Cenger2
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, palyatif klinikte yatan kanser hastalarının kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmaların dağılımını ve sık kullanılan antimikrobiyal ajanlara olan duyarlılık profillerini saptamak ve klinisyenin doğru ve uygun ampirik tedavi seçimine katkıda bulunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, 01 Ocak 2016−31 Aralık 2020 tarihleri arasında Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Klinik’te yatan kanser hastalarında yapıldı. Hastalara ait demografik, klinik ve laboratuvar verileri hasta dosyaları ve hastane bilgi yönetim sistemi üzerinden retrospektif olarak değerlendirildi. Kan kültürü pozitif olan hastalarda üreyen mikroorganizmalar belirlendi. Üreme sonucu etken olarak kabul edilen hastalarda “The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)”e göre düzenlenen sonuç raporlarının değerlendirmesinde, antibiyotik/antifungal duyarlılıkları kayıt edildi. İstatistiksel analizler için SPSS 16 programı kullanıldı.
BULGULAR: Malignite tanılı toplam 670 hastanın %78,5’i erkek, %21,5’i kadın, yaş ortalaması 63,75±11,45 yıl idi. Altı yüz yetmiş hastadan toplam 1.859 kan kültürü alındı. Yüz dört hastaya ait 138 kan kültüründe üreme saptandı (%7,4). Üreyen mikroorganizmaların 103’ü (%74,7) gram-pozitif bakteriler, 25’i (%21) gram-negatif bakteriler, 8’i (%4,3) maya morfolojisinde mantarlardan oluşuyordu. Koagülaz-negatif stafilokoklar kan kültüründe üreyen en yaygın patojendi. Stafilokok suşlarından %63,6’sı metisiline dirençli olarak saptanırken, Enterococcus spp. suşu vankomisine duyarlıydı. Gram-negatif bakteremilerde Pseudomonas spp. ve Klebsiella spp. suşları en çok üreyen gram-negatif bakterilerdi. Karbapenem direnci Acinetobacter spp. suşlarında %100, Pseudomonas suşlarında %50 ve Klebsiella spp.suşlarında %25 olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Palyatif kanser hastalarında gelişen kan dolaşımı enfeksiyonlarında, başta koagülaz-negatif stafilokoklar olmak üzere gram-pozitif bakterilerin baskın etyolojik mikroorganizmalar olduğu belirlenmiştir. Patojenik etkenlerin ve ilaç duyarlılığının lokal sürveyansı, enfeksiyon eğilimlerinin belirlenmesi ve tedavisinde önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, kan dolaşımı enfeksiyonu, kan kültürü, kanser, palyatif bakım

Funda Seçik Arkın, Derya Hırçın Cenger. Evaluation of Blood Culture Results of Cancer Patients Hospitalized in the Palliative Clinic. . 2022; 14(3): 262-267

Corresponding Author: Funda Seçik Arkın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish