ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

pdf
Volume : 14 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
İntraabdominal Özofagus Uzunluğu Ölçümü ile Çocukluk Çağı Kostik Özofagus Darlıklarında Gastroözofageal Reflü Öngörülebilir mi? []
. 2021; 13(3): 241-245 | DOI: 10.4274/iksstd.2021.33154

İntraabdominal Özofagus Uzunluğu Ölçümü ile Çocukluk Çağı Kostik Özofagus Darlıklarında Gastroözofageal Reflü Öngörülebilir mi?

Hasan Demirkan1, Tugrul Tiryaki2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Çocuk Üroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Çocuk Üroloji Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gelişmekte olan ülkelerde, çocukluk yaş grubunda kostik sebepli özofagus yanığı önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada kostik özofagus darlığı olan çocuklarda intraabdominal özofagus segmenti (İÖS) kısalması ile gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) arasındaki ilişkiyi prospektif olarak araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak - 2012 ve Ocak - 2013 tarihleri arasında bir çocuk cerrahi merkezinde kostik madde alımı açısından takip edilen 16 çocuk çalışmaya dâhil edildi. Hastaneye başvuru sırasında tüm hastalara özofagus yanığı derecelendirmesi açısından özofagoskopi yapıldı. İÖS uzunluğu, başvuruda ve kostik alımın 3. ayında ultrasonografi (USG) ile ölçüldü. Özofagus darlığı 3. haftada özefagus-mide-duodenumgrafisi ile araştırıldı. GÖRH için kostik madde alımının 3. ayında 24 saatlik pH monitorizasyonu yapıldı.
BULGULAR: Çalışma grubunda 9 (%56) hasta erkekti. Ortalama yaş 5,06 ± 4,95 yıldı. Üç (%19) hastada grade 1, 4 (%25) hastada grade-2a ve 9 (%56) hastada grade 2b kostik özofagus yanığı tespit edildi. Grade 2b yanığı olan 3 hastanın özofagoskopisinde özofagus darlığı saptandı ve bu hastaların 3. ayda İÖS boylarının kısaldığı saptandı. Yirmi dört saatlik pH takibinde 2 hastada GÖRH tespit edildi. Birinde grade 1, diğerinde grade 2b yanık vardı. İÖS boyunun kısalması ile GÖRH arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kostik özofagus darlığının varlığı GÖRH için bir risk faktörüdür. Bu hastalarda USG ile İÖS boyunun kısalmasının araştırılması GÖRH’nin öngörülmesinde yardımcı olabilir. Bu sayede erken teşhis ve tedavi ile kostik yanıkların kısa ve uzun vadeli komplikasyonlarının önüne geçilebilir.

Anahtar Kelimeler: Gastroözofageal reflü, özofagus darlığı, kostik yanık

Can Intraabdominal Esophageal Length Measurement Predict Gastroesophageal Reflux in Childhood Caustic Esophageal Strictures?

Hasan Demirkan1, Tugrul Tiryaki2
1University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Clinic of Urology, Department of Pediatric Urology, Istanbul, Turkey
2Ankara City Hospital, Urology Clinic, Department of Pediatric Urology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In childhood age group, caustic esophageal burn remains an important health issue in developing countries. We aimed to prospectively investigate the relationship between the intraabdominal esophageal segment (IES) shortening and gastroesophageal reflux disease (GERD) in children with caustic esophageal stenosis.
METHODS: Between January - 2012 and January - 2013, 16 children were followed up in a pediatric surgery center in Turkey for caustic substance intake. At the admission to hospital, all patients were evaluated for esophageal burn grading by esophagoscopy. The IES length was demonstrated by ultrasonography (USG) at the admission and 3rd month of ingestion. Esophageal stricture was explored at the 3rd week by esophagus-stomach-duodenum radiography. 24-hour-pH monitoring was performed at the 3rd month of intake for GERD.
RESULTS: Nine (56%) patients of the study group were male. Mean age was 5.06 ± 4.95 years. Grade 1 caustic esophageal burn was detected in 3 (19%) patients, grade 2a in 4 (25%) patients and grade 2b in 9 (56%) patients. Esophageal stricture was detected during the esophagoscopy of 3 patients with grade-2b burns, and the IES length of them was found to be shortened in the 3rd month. GERD was detected in 2 patients in 24-hour-pH monitoring. One of them had grade 1 and the other had grade-2b burn. There was no significant relationship between IES length shortening and GERD.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The presence of caustic esophageal stricture is a risk factor for GERD. In these patients, exploring shortening of the IES length with USG might be helpful for prediction of GERD. By this way, short and long-term complications of caustic burns can be avoided by early diagnosis and treatment.

Keywords: Gastroesophageal reflux, esophageal stricture, caustic burn

Hasan Demirkan, Tugrul Tiryaki. Can Intraabdominal Esophageal Length Measurement Predict Gastroesophageal Reflux in Childhood Caustic Esophageal Strictures?. . 2021; 13(3): 241-245

Sorumlu Yazar: Hasan Demirkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe