ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

pdf
Volume : 14 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
Acil Serviste Uygulanan Tüp Torakostomi Girişimlerinin Değerlendirilmesi []
. 2021; 13(3): 199-206 | DOI: 10.4274/iksstd.2021.44265

Acil Serviste Uygulanan Tüp Torakostomi Girişimlerinin Değerlendirilmesi

Hüseyin Ergenç1, Banu Karakuş Yılmaz2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Haseki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Şişli Hamidiye Etfal Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, acil tıp kliniğinde tüp torakostomi uygulanan hastalarda demografik ve klinik özelikler ile komplikasyonların incelenmesi
amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olarak yapılan bu çalışmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nde 2 yıllık süreçte acil tıp hekimleri tarafından tüp torakostomi uygulandığı tespit edilen 263 hasta dahil edildi. Tüp torakostomi uygulanmış hastaların demografik özellikleri, tüp torakostomi uygulanma tanıları, oluş mekanizmaları, morbidite ve komplikasyonlar incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 35,89 ± 17,47 olup hastaların 224’ü (%85,2) erkek, 39’u (%14,8) kadın idi. Acil serviste tüp torakostomi uygulama endikasyonları olarak 174 hastada pnömotoraks, 74 hastada hemopnömotoraks, 10 hastada hemotoraks ve 5 hastada ampiyem/efüzyon mevcut idi. Tüp torakostomi uygulanan hastalarda endikasyonları ortaya çıkaran etyolojik mekanizmalar incelendiğinde; 152 hastada (%58) non-travmatik, 111 hastada (%42) travmatik nedenler saptandı. Ek olarak, non-travmatik nedenler olarak sıklık sırasına göre 134 hastada spontan pnömotoraks, 12 hastada iyatrojenik ve 5 hastada komorbit ve enfeksiyonlara sekonder gelişen ampiyem/efüzyon mevcut idi. Tüp torakostomiye bağlı yalnızca 8 hastada (%3) komplikasyon geliştiği saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil serviste tüp torakostomi uygulama endikasyonları en sık pnömotoraks nedeniyle olup etiyolojide non-travmatik nedenler başı çekmektedir. Ayrıca, tüp torakostomi girişimlerinin acil tıp hekimleri tarafından uygulanmasının komplikasyon arttırıcı bir faktör olmadığı ve işlemin komplikasyon oranının %3 gibi öngörülebilir düzeyde olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, torakostomi, göğüs tüpü, pnömotoraks, hemotoraks

Evaluation of Tube Thoracostomy Interventions Applied in the Emergency Department

Hüseyin Ergenç1, Banu Karakuş Yılmaz2
1University of Health Sciences Turkey, Haseki High Spesiality Training and Research Hospital, Clinic of Emergency Medicine, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Şişli Hamidiye Etfal High Spesiality Training and Research Hospital, Clinic of Emergency Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study examined the demographic and clinical characteristics and complications of patients undergoing tube thoracostomy (TT) in the
emergency department (ED).
METHODS: This retrospective study included a total of 263 patients who underwent TT performed by emergency physicians within a 2-year study period in the ED of University of Health Sciences Turkey Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital. Demographic characteristics of the patients who underwent TT, diagnosis on which the indication for TT was based, mechanisms responsible, morbidities, and complications observed were examined.
RESULTS: The mean age of the patients included in the study was 35.89 ± 17.47 years and 224 (85.2%) patients were male, while 39 (14.8%) patients were female. Indications for TT in the ED were pneumothorax in 174 patients, hemopneumothorax in 74 patients, hemothorax in 10 patients, and empyema/effusion in 5 patients. TT was performed due to non-traumatic causes in 152 (58%) patients and traumatic causes in 111 (42%) patients. The non-traumatic causes were spontaneous pneumothorax in 134 patients, iatrogenic in 12 patients, and empyema/effusion secondary to comorbidities and infections in 5 patients. Complications due to TT occurred in only eight (3%) patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most common indication for TT in the ED was pneumothorax, whereas the main etiology was non-traumatic causes. The application of TT procedures by emergency physicians did not increase the rate of complications since a complication rate of 3% was associated with the procedure.

Keywords: Emergency room, thoracostomy, chest tube, pneumothorax, hemothorax

Hüseyin Ergenç, Banu Karakuş Yılmaz. Evaluation of Tube Thoracostomy Interventions Applied in the Emergency Department. . 2021; 13(3): 199-206

Sorumlu Yazar: Hüseyin Ergenç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce