ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

pdf
Volume : 14 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
Sol Meme ve Lenfatik Işınlamada Üç Farklı Radyoterapi Tekniğinin Klinik Dozimetrik Karşılaştırılması []
. 2021; 13(3): 177-183 | DOI: 10.4274/iksstd.2021.50103

Sol Meme ve Lenfatik Işınlamada Üç Farklı Radyoterapi Tekniğinin Klinik Dozimetrik Karşılaştırılması

Elif Eda Özer, Gülşen Pınar Soydemir, Meltem Kırlı, Gülşah Özkan
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Üç farklı tedavi yöntemi arasındaki dozimetrik farklılıkları karşılaştırmayı amaçladık. Sol meme kanseri olan 10 hastada meme tanjensiyel alan ve lenfatik drenaj bölgesi için üç boyutlu konformal radyoterapi (3D-CRT), yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) ve hacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi (VMAT) planlama yöntemleri karşılaştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Meme koruyucu cerrahi ve aksiller lenf nodu diseksiyonu geçiren hastalar seçildi. Her hasta için ayrı ayrı 3D-CRT, IMRT ve VMAT planları yapıldı. Hedef hacimlerin ve risk altındaki organın (OAR) dozimetrik parametreleri karşılaştırıldı. Planlanan hedef hacim (PTV) olarak tüm memenin PTV’si ve lenfatik bölgenin PTV’si tanımlandı. Tüm hastalara 2 Gy/fraksiyonda toplam 50 Gy radyoterapi uygulandı.
BULGULAR: Meme PTV'nin %2'sinin aldığı doz IMRT planlamasında en düşüktü (p = 0,001), supraklaviküler bölge için ise VMAT’de en düşüktü (p = 0,001). Aksilla bölgesi için PTV’nin %95 ve %98’i tarafından alınan doz en düşük 3D-CRT’de (sırasıyla; p = 0,002 ve 0,045) bulundu. Kalp, ipsilateral ve kontralateral akciğer ve kontralateral meme için OAR dozları 3D-CRT planlamasında en düşüktü (p < 0,01). IMRT ise en düşük monitör birimlerini gösterdi (p = 0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her üç planlama yöntemi de meme koruyucu cerrahi sonrası meme ve aksilla radyoterapi endikasyonları olan hastalarda dozimetrik kriterleri karşılar. Her tedavi tekniğinin kendi avantajları ve dezavantajları olmasına rağmen, 3D-CRT, uzun vadeli yan etkiler ve ikincil kanser gelişimi için önemli olan OAR’ler için daha düşük doz sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: 3D konformal tedavi (3D-CRT), yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT), hacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi (VMAT), meme kanseri

Clinical Dosimetric Comparison of Three Radiotherapy Techniques for Left-Sided Breast and Lymphatic Irradiation

Elif Eda Özer, Gülşen Pınar Soydemir, Meltem Kırlı, Gülşah Özkan
University of Health Sciences Turkey, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Clinic of Radiation Oncology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: We compared the dosimetric differences between three treatment modalities, including three-dimensional conformal radiation therapy (3D-CRT), intensity-modulated radiotherapy (IMRT), and volumetric intensity-modulated arc therapy (VMAT) planning methods, for the breast tangential field and lymphatic draining region following breast radiotherapy in ten patients with left-sided breast carcinoma.
METHODS: For each patient undergoing breast-conserving surgery and dissection of selected axillary lymph nodes, 3D-CRT, IMRT, and VMAT were planned. Dosimetric parameters of target volumes and organs at risk (OAR) were compared. Planned target volume (PTV) was the whole breast and lymphatic region. A total of 50 Gy was administered at the rate of 2 Gy/fraction to all patients.
RESULTS: The dose received by 2% of the PTV for breast radiotherapy was lowest in IMRT planning (p = 0.001); the dose for supraclavicular region was lowest in VMAT (p = 0.001). The dose received by 95% and 98% of the PTV for the axillary region was lowest in 3D-CRT (p = 0.002 and 0.045, respectively). The doses of OAR, including the heart, ipsilateral and contralateral lung, and contralateral breast were lowest in 3D-CRT planning (p < 0.01). IMRT showed the lowest monitor units (p = 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: All three planning methods met the dosimetric criteria in patients with breast and axilla radiotherapy indications after breast-conserving surgery. Although each treatment technique has its own advantages and disadvantages, 3D-conformal plans may provide a lower dose coverage for the OAR, which is important for long-term side effects and secondary cancer development.

Keywords: 3D conformal treatment, intensity-adjusted radiotherapy, volumetric intensity-modulated arc therapy, breast cancer

Elif Eda Özer, Gülşen Pınar Soydemir, Meltem Kırlı, Gülşah Özkan. Clinical Dosimetric Comparison of Three Radiotherapy Techniques for Left-Sided Breast and Lymphatic Irradiation. . 2021; 13(3): 177-183

Sorumlu Yazar: Elif Eda Özer, Türkiye
Makale Dili: İngilizce