ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

pdf
Volume : 14 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
Perkütan Vertebroplasti/Kifoplasti Girişimleri Sırasında İletilen Çimento Hacimlerinin Postoperatif Radyolojik Görüntülere Göre Hesaplanan Hacimlerle Karşılaştırılması: 67 Müdahalede Klinik Deneyim []
. 2021; 13(3): 170-176 | DOI: 10.4274/iksstd.2021.79553

Perkütan Vertebroplasti/Kifoplasti Girişimleri Sırasında İletilen Çimento Hacimlerinin Postoperatif Radyolojik Görüntülere Göre Hesaplanan Hacimlerle Karşılaştırılması: 67 Müdahalede Klinik Deneyim

Ahmet Tolgay Akıncı, Baris Chousein
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Birçok araştırmacı vertebroplasti (VP) ve kifoplasti (KP) müdahaleleri sırasında verilen sement hacmini sonuçları etkileyen bir faktör olarak incelemiş olsa da, bilgimiz dahilinde hiçbiri postoperatif radyolojik görüntülerle karşılaştırmamıştır. Bu çalışmada, gerçek çimento miktarı için uyumluluk derecelerini değerlendirmek amacıyla bu hacimleri karşılaştırmak amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tek merkezli, retrospektif ve gözlemsel olan çalışmada, 67 omurga seviyesine 28’ine VP ve 21’ine KP prosedürü uygulanan toplam 49 hastaya ait klinik veriler ve radyolojik görüntüler incelendi. Ortanca yaş (çeyrekler arası aralık) 70 (17) yıl idi. Otuz dokuz (%79,6) hasta kadın, 10 (%20,4) hasta erkekti. Veriler istatistiksel olarak analiz edildi ve hacim farklılıkları değerlendirildi.
BULGULAR: Toplam hacim farklılıkları için istatistiksel fark yoktu (tek örneklem t-testi, p > 0.05). KP müdahalelerinin ise VP müdahalelerine kıyasla ortalama hacim farkı daha yüksekti (İki örneklem t-testi, p < 0.01, d = 0.785).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız toplam çimento hacimleri arasında tutarlılık gösterdi; bununla birlikte, KP müdahalelerinin hacim farkı anlamlı olarak daha yüksekti.

Anahtar Kelimeler: Kifoplasti, polimetil metakrilat, spontan kırıklar, vertebroplasti, hacim

Comparison of the Cement Volume Delivered During Percutaneous Vertebroplasty/Kyphoplasty Interventions with Volumes Calculated on Postoperative Radiological Images: A Clinical Experience

Ahmet Tolgay Akıncı, Baris Chousein
Trakya University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: Although many researchers have investigated the cement volume delivered during vertebroplasty (VP) and kyphoplasty (KP) as a factor affecting outcomes, to the best of our knowledge, none of these investigations compared this cement volume with those of postoperative radiological images. This study aims to compare the cement volume delivered during VP and KP with the volumes calculated on postoperative radiological images to assess their level of compatibility and reflection for the actual quantity of cement.
METHODS: In a single-center, retrospective observational study, clinical data and radiological images of a total of 49 patients, among whom 28 and 21 underwent VP and KP, respectively, for a total of 67 vertebral levels, were examined. The median age (interquartile range) was 70 (17) years; 39 (79.6%) patients were females and 10 (20.4%) patients were males. Data were analyzed and differences in the volumes were assessed.
RESULTS: For the overall volume, there was no statistically significant difference (One sample t-test, p > 0.05). The KP interventions had a significantly higher mean volume difference when compared to the VP interventions (Two samples t-test, p < 0.01, d = 0.785).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results showed consistency in the overall volumes of cement; however, KP interventions had a significantly higher mean volume difference.

Keywords: Kyphoplasty, polymethyl methacrylate, spontaneous fractures, vertebroplasty, volume

Ahmet Tolgay Akıncı, Baris Chousein. Comparison of the Cement Volume Delivered During Percutaneous Vertebroplasty/Kyphoplasty Interventions with Volumes Calculated on Postoperative Radiological Images: A Clinical Experience. . 2021; 13(3): 170-176

Sorumlu Yazar: Baris Chousein, Türkiye
Makale Dili: İngilizce