ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

pdf
Volume : 14 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
Hemodiyaliz Hastalarında COVID-19 Enfeksiyonu: Klinik Özellikler, Sonuçlar ve Mortalite İlişkili Faktörler []
. 2021; 13(3): 162-169 | DOI: 10.4274/iksstd.2021.80958

Hemodiyaliz Hastalarında COVID-19 Enfeksiyonu: Klinik Özellikler, Sonuçlar ve Mortalite İlişkili Faktörler

Can Sevinç1, Özge Timur2, Recep Demirci3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Erzurum, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) enfeksiyonu tüm dünyada, yaşlı popülasyonu ve birçok komorbid hastalığı olan hastaları etkilemiştir. Hemodiyaliz (HD) hastaları, ileri yaş, mevcut komorbid hastalıklar ve kronik böbrek hastalığının, neden olduğu immünosupresyon nedeniyle COVID-19 enfeksiyonu için riski altındadır. Çalışmamızda COVID-19 enfeksiyonu olan 121 HD hastasının klinik özellikleri, sonuçları ve mortalite ile ilişkili faktörleri inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: COVID-19 olası olgu tanımına uyan 121 hemodiyaliz hastası çalışmaya dahil edildi. Hastalar klinik ve laboratuvar özelliklerine göre hafif-orta, ağır ve kritik olarak gruplara ayrıldı. Daha sonra hastalar sağ kalanlar ve eksitus olanlar olarak gruplara ayrılarak demografik ve laboratuvar verileri açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 61’i (% 51) kadın, 59’u (%49) erkek olmak üzere toplam 121 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 61 ± 14 idi. Hastaların en sık eşlik eden komorbid hastalığı hipertansiyon, ardından koroner arter hastalığı ve diabetes mellitus idi. En yaygın şikayetler öksürük, kas ağrısı ve nefes darlığı idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, yüksek riskli ve savunmasız HD hasta popülasyonunda COVID-19 enfeksiyonuna bağlı mortaliteyi öngörmek için beyaz kan hücre sayısı, nötrofil sayısı, laktat dehidrogenaz, aspartat transaminaz gibi biyobelirteçlerin kullanımının faydalı olacağını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID 19, hemodiyaliz, mortalite

COVID-19 in Hemodialysis Patients: Clinical Features, Results, and Factors Associated with Mortality

Can Sevinç1, Özge Timur2, Recep Demirci3
1Atatürk University Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases, Erzurum, Turkey
2Erzurum Regional Training and Research Hospital, Clinic of Internal Disease, Erzurum, Turkey
3University of Health Sciences Turkey Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Clinic of Nephrology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Globally, coronavirus disease-2019 (COVID-19) has affected the elderly population and patients with multiple comorbid diseases. Hemodialysis (HD) patients are at risk of contracting COVID-19 due to immunosuppression caused by chronic kidney disease, advanced age, and existing comorbid diseases. We retrospectively studied the clinical characteristics of total of 121 HD patients with COVID-19.
METHODS: Of the 121 patients, 61 (51%) and 59 (49%) were female and male, respectively. Mean age of the patients was 61 ± 14. The most common comorbid disease among the patients was hypertension, followed by coronary artery disease and diabetes mellitus. The most common complaints were cough, myalgia, and shortness of breath.
RESULTS: Of the 121 patients, 61 (51%) and 59 (49%) were female and male, respectively. Mean age of the patients was 61 ± 14. The most common comorbid disease among the patients was hypertension, followed by coronary artery disease and diabetes mellitus. The most common complaints were cough, myalgia, and shortness of breath.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study contributes to literature by determining biomarkers to predict mortality due to COVID-19 infection in high-risk and vulnerable HD patient population.

Keywords: COVID-19, hemodialysis, mortality

Can Sevinç, Özge Timur, Recep Demirci. COVID-19 in Hemodialysis Patients: Clinical Features, Results, and Factors Associated with Mortality. . 2021; 13(3): 162-169

Sorumlu Yazar: Can Sevinç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce