ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 10 Issue : 3 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 - 2018
DERLEME
1.
Hasta Kanı Yönetimi
Patient Blood Management
Yasemin Heper
doi: 10.5222/iksst.2018.82787  Sayfalar 87 - 94

ARAŞTIRMA
2.
Primer baş ağrısı olan ve olmayan obez çocuklarda antropometrik ve biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılması
Comparison of anthropometric and biochemical parameters in obese children with or without primary headache 
Onur Akın, Mutluay Arslan
doi: 10.5222/iksst.2018.72621  Sayfalar 95 - 99

3.
Prematürelerde Konjenital Hipotiroidi ile Neonatal Sepsis İlişkisi
The Relationship Between Congenital Hypothyroidism and Neonatal Sepsis in Premature Infants
Mehmet Büyüktiryaki, Ufuk Çakır, Cüneyt Tayman, Erbu Yarcı
doi: 10.5222/iksst.2018.77487  Sayfalar 100 - 105

4.
Allerjen spesifik immunoterapi astımlı çocuklarda inhale kortikosteroid tedavisini sonlandırmada ne kadar başarılı?
Is house dust mite spesific sublingual immunotherapy successful in termination of inhaled corticosteroid treatment in children with asthma?
Elif Erolu Günay, Elif Karakoç Aydıner, Safa Barış, Nerin Bahçeciler, Cevdet Özdemir
doi: 10.5222/iksst.2018.57070  Sayfalar 106 - 112

5.
AA Amiloidoz Tanısı Alan Hastaların Etyolojisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Primary Etiologies of AA Amyloidosis
Ali Bakan, Alihan Oral, Sabahat Alışır Ecder, Abdullah Özkök, Ömer Celal Elçioğlu, Güşah Şaşak Kuzgun, Kübra Aydın Bahat, Ali Rıza Odabaş
doi: 10.5222/iksst.2018.43954  Sayfalar 113 - 116

6.
Endoskopik Hipofiz Cerrahisinde 200 Vakalık Deneyimimiz; Retrospektif Çalışma
200 Cases of Endoscopic Pituitary Surgery; A Retrospective Study
Osman Tanrıverdi, Ömür Günaldı, Buruç Erkan, Ahmet Akbaş, Hüseyin Utku Adilay, Sema Çiftçi Doganşen
doi: 10.5222/iksst.2018.98704  Sayfalar 117 - 121

7.
Acil Serviste Tüp Torakostomi Uygulanan Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi: Bir Yıllık Analiz
Retrospective Evaluation of Patients Underwent Tube Thoracostomy at the Emergency Department: One Year Analysis
Serkan Dogan, Utku Murat Kalafat
doi: 10.5222/iksst.2018.03016  Sayfalar 122 - 127

8.
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kulakta Yabancı Cisim Tanısıyla Tedavi Edilen Çocuk Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi: 93 Hastanın Analizi
Retrospektif Analysis of Children Diagnosed with External Auditory Canal Foreign Bodies in Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital Otolaryngolgy Clinic: Evalation of 93 Cases
Taliye Çakabay, Murat Koçyiğit
doi: 10.5222/iksst.2018.22605  Sayfalar 128 - 131

9.
Oral Antikoagülan Kullanan Hastaların Acil Servis Başvurularının İncelenmesi
Analysis of Emergency Service Admissions in Patients with Oral Anticoagulant Usage
Utku Murat Kalafat, Serkan Dogan
doi: 10.5222/iksst.2018.29290  Sayfalar 132 - 137

10.
Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yılda Takip Edilen ARDS Olgularının Berlin Kriterlerine göre Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of ARDS Patients Followed in One Year in Our Intensive Care Unit According to Berlin Criteria
Ayça Sultan Şahin, Abdurrahim Derbent, Ziya Salihoğlu
doi: 10.5222/iksst.2018.63825  Sayfalar 138 - 142

11.
Hipertrofik kardiyomyopatiye bağlı diyastolik kalp disfonksiyonun, koroid kalınlığı üzerine etkisi
Effect of diastolic heart dysfunction due to hypertrophic cardiomyopathy on choroidal thickness
Sadık Etka Bayramoğlu, Sinem Özbay, Nihat Sayın
doi: 10.5222/iksst.2018.65982  Sayfalar 143 - 148

12.
Fibromiyaljide Kuru İğne Tedavisinin Uyku Üzerine Etkisi
The effect of dry needle treatment on sleep in fibromyalgia
Müge Kepekçi, İlteriş Ahmet Şentürk, İlker Geçmen, Berna Ürkmez, Özgür Taşpınar, Uğur Arslan, Hatice Melek Başar
doi: 10.5222/iksst.2018.74745  Sayfalar 149 - 154

13.
Obez ve Preeklamptik Sezeryan Hastalarında Magnezyumun Entübasyon Süresine Etkisi
The Effect of Magnesium Intubation on Obesity and Preeclamptic Caesarean Patients
Gökhan Kına, Ayça Sultan Şahin, Abdurrahim Derbent, Ziya Salihoğlu
doi: 10.5222/iksst.2018.86094  Sayfalar 155 - 159