ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 13 Issue : 3 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 13 (3)
Cilt: 13  Sayı: 3 - 2021
EDITÖRE MEKTUP
1.
COVID-19 Hastalarında Perkütan Trakeostomi
Percutaneous Tracheostomy in COVID-19 Patients
Ayça Sultan Şahin, Ebru Kaya
doi: 10.4274/iksstd.2021.62533  Sayfalar 160 - 161
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Hemodiyaliz Hastalarında COVID-19 Enfeksiyonu: Klinik Özellikler, Sonuçlar ve Mortalite İlişkili Faktörler
COVID-19 in Hemodialysis Patients: Clinical Features, Results, and Factors Associated with Mortality
Can Sevinç, Özge Timur, Recep Demirci
doi: 10.4274/iksstd.2021.80958  Sayfalar 162 - 169

3.
Perkütan Vertebroplasti/Kifoplasti Girişimleri Sırasında İletilen Çimento Hacimlerinin Postoperatif Radyolojik Görüntülere Göre Hesaplanan Hacimlerle Karşılaştırılması: 67 Müdahalede Klinik Deneyim
Comparison of the Cement Volume Delivered During Percutaneous Vertebroplasty/Kyphoplasty Interventions with Volumes Calculated on Postoperative Radiological Images: A Clinical Experience
Ahmet Tolgay Akıncı, Baris Chousein
doi: 10.4274/iksstd.2021.79553  Sayfalar 170 - 176

4.
Sol Meme ve Lenfatik Işınlamada Üç Farklı Radyoterapi Tekniğinin Klinik Dozimetrik Karşılaştırılması
Clinical Dosimetric Comparison of Three Radiotherapy Techniques for Left-Sided Breast and Lymphatic Irradiation
Elif Eda Özer, Gülşen Pınar Soydemir, Meltem Kırlı, Gülşah Özkan
doi: 10.4274/iksstd.2021.50103  Sayfalar 177 - 183

5.
Karaciğerde Birikmiş Ağır Metal Düzeylerinin Kriptojenik Etiyoloji ile Wilson Hastalığı ve Diğer Etiyolojileri Açısından Farklılığı
Differences of Accumulated Heavy Metal Levels in End-Stage Liver Disease, Wilson’s Disease, and Other Etiologies
Sinan Hatipoğlu, Abuzer Dirican, Mustafa Ateş, Muhammer Özgür Çevik, Önder Yumrutaş, Muhammet Ali Işık, Sezai Yilmaz
doi: 10.4274/iksstd.2021.82712  Sayfalar 184 - 193

6.
Biobenzer Rituksimab (Redditux®) İçeren R-CHOP Kemoterapisinin Yeni Tanı Diffüz Büyük B-hücreli Lenfoma Hastalarında Sonuçları: Türkiye’den Tek Merkez Gerçek Yaşam Verileri İlk Ön Sonuçları
R-CHOP Chemotherapy with a Rituximab Biosimilar (Redditux®) for Patients with de novo Diffuse Large B-cell Lymphoma: First Preliminary Results of a RealLife Single-Center Experience from Turkey
Murat Özbalak, Metban Mastanzade, Özden Özlük, Tarık Onur Tiryaki, Ezgi Pınar Özbalak, İpek Yonal-Hindilerden, Ali Yılmaz Altay, Gülçin Yeğen, Mustafa Nuri Yenerel, Meliha Nalçaci, Sevgi Kalayoğlu Beşışık
doi: 10.4274/iksstd.2021.35761  Sayfalar 194 - 198

7.
Acil Serviste Uygulanan Tüp Torakostomi Girişimlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Tube Thoracostomy Interventions Applied in the Emergency Department
Hüseyin Ergenç, Banu Karakuş Yılmaz
doi: 10.4274/iksstd.2021.44265  Sayfalar 199 - 206

8.
Wilms Tümörü: Tek Merkezin 32 Yıllık Deneyimleri ile Güncel Literatürün Gözden Geçirilmesi
Wilms Tumor: Review of the Current Literature with 32 Years of Experience of a Single Center
Seyithan Özaydın, Birgül Karaaslan
doi: 10.4274/iksstd.2021.81557  Sayfalar 207 - 212

9.
Spontan Rektus Kılıf Hematomları: İlaç Rejimlerinin Karşılaştırılması ve Kan Transfüzyonu ve Müdahalesi için Etkili Faktörlerin Analizi
A Comparison of Drug Regimens and Analysis of Effective Factors for Blood Transfusion and Intervention in Spontaneous Rectus Sheath Hematomas
Ahmet Sürek, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Burak Altunpak, Turgut Dönmez, Eyüp Gemici, Sina Ferahman, Hüsnü Aydın, Ali Kocataş, Mehmet Karabulut
doi: 10.4274/iksstd.2021.22043  Sayfalar 213 - 221

10.
Nadir Bir Olgu Serisi: Tek Merkezin 32 Yıllık Doğumsal Lomber Herni Deneyimleri
A Rare Case Series: 32 Years of Congenital Lumbar Hernia Experiences of a Single Center
Seyithan Özaydın, Cemile Beşik
doi: 10.4274/iksstd.2021.81488  Sayfalar 222 - 226

11.
Koronavirüs Hastalığı-2019 ile Enfekte Olduktan Sonra Yeni Tanı Diabetes Mellitus Saptanan Hastalarda Klinik Bulgular ve Glisemik Parametrelerin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Clinical Findings and Glycemic Parameters in Patients Newly Diagnosed with Diabetes Mellitus after Being Infected with Coronavirus Disease-2019
İskender Ekinci, Gülden Anataca, Mitat Büyükkaba, Ahmet Çınar, Hanise Özkan, İrem Kıraç Utku, Murat Akarsu, Abdulbaki Kumbasar, Ömür Tabak
doi: 10.4274/iksstd.2021.72677  Sayfalar 227 - 235

12.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kolonoskopik Polipektomi Sonuçlarının Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Colonoscopic Polypectomy Results at University of Health Sciences Turkey Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital
Aysun Temel İncebacak, Kader Irak, Ömür Tabak, Abdulbaki Kumbasar
doi: 10.4274/iksstd.15046  Sayfalar 236 - 240

13.
İntraabdominal Özofagus Uzunluğu Ölçümü ile Çocukluk Çağı Kostik Özofagus Darlıklarında Gastroözofageal Reflü Öngörülebilir mi?
Can Intraabdominal Esophageal Length Measurement Predict Gastroesophageal Reflux in Childhood Caustic Esophageal Strictures?
Hasan Demirkan, Tugrul Tiryaki
doi: 10.4274/iksstd.2021.33154  Sayfalar 241 - 245

14.
Tıp Fakültesi Öğrencileri Arasında Sakroiliyak Eklem Disfonksiyonu Sıklığının ve İlişkili Klinik Parametrelerin Değerlendirilmesi: Kesitsel Araştırma
The Prevalence of Sacroiliac Joint Dysfunction Among Medical Students and Evaluation of Relevant Clinic Parameters: A Cross-Sectional Study
Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu, Tuğba Şahbaz
doi: 10.4274/iksstd.2021.02259  Sayfalar 246 - 251

15.
Beş Olgunun Sunumu ve Psoas Apsesinin Literatür Taraması
Report of Five Cases and Literature Review of Psoas Abscess
Cafer Özgür Hançerli, Halil Büyükdoğan, Can Eren Ünlü, Anıl Agar, Cemil Ertürk
doi: 10.4274/iksstd.2021.84756  Sayfalar 252 - 257