ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 14 Issue : 1 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 14 (1)
Cilt: 14  Sayı: 1 - 2022
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - X

2.
Editör'den
Editorial
Abdussamet Bozkurt
Sayfa XI

ARAŞTIRMA
3.
Bel Ağrılı Hastalarda Tek Başına Radyofrekans Termokoagülasyon ile Radyofrekans Termokoagülasyon ve Steroid Enjeksiyonu Kombinasyonunun Etkinliğinin Karşılaştırılması
Comparison of Radiofrequency Thermocoagulation Alone with Radiofrequency Thermocoagulation and Steroid Injection in Combination for the Treatment of Lower Back Pain
Balkan Şahin, Salim Katar, Utku Adılay, İlhan Aydın, Melih Üçer
doi: 10.14744/iksstd.2021.72335  Sayfalar 1 - 7

4.
Bir Grup Türk Marfan Sendromlu Bireyde Klinik ve Moleküler Bulguların Değerlendirilmesi
Evaluation of Clinical and Molecular Findings in a Group of Turkish Individuals with Marfan Syndrome
Nihat Buğra Ağaoğlu, Özlem Akgün Doğan
doi: 10.14744/iksstd.2021.08860  Sayfalar 8 - 17

5.
Adipoz Dokuda MMP-9 Gen Ekspresyonu ile Morbid Obezite Arasındaki İlişki
Relationship between MMP-9 Gene Expression in Adipose Tissue and Morbid Obesity
Gülşah Koç, Ahu Soyocak, İbrahim Uğur Calış, Burak Kankaya, Didem Turgut Coşan, Halil Alış
doi: 10.14744/iksstd.2021.04834  Sayfalar 18 - 22

6.
2010 DSÖ Patolojik Sınıfladırması Nöroendokrin Tümörler için bir Kılavuz mudur?
Is WHO 2010 Pathological Classification a Guide for Neuroendocrine Tumors?
Levent Eminoğlu
doi: 10.14744/iksstd.2021.30633  Sayfalar 23 - 26

7.
Pankreatikoduodenektomide Sıfır Açı ile Yapılan Gastrojejunostomi Anastomoz Tekniğinin Mide Boşalım Üzerine Etkinliği
Effectiveness of Zero-Angle Gastrojejunostomy Anastomosis Technique Applied to Pancreaticoduodenectomy on Delayed Gastric Emptying
Alpen Yahya Gümüşoğlu, Hamit Ahmet Kabuli, Sezer Akbulut, Kıvanç Derya Peker, Serhan Yılmaz, Mehmet Karabulut, Gökhan Tolga Adaş
doi: 10.14744/iksstd.2021.59489  Sayfalar 27 - 34

8.
Peptik Ülsere Bağlı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Helikobakter Pilori için Optimum Biyopsi Zamanı Ne Olmalı?
What Should Be the Optimum Biopsy Time for Helicobactery Pylori in Upper Gastrointestinal System Bleeding Due to Peptic Ulcer?
Cemal Seyhun, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Bahadır Kartal
doi: 10.14744/iksstd.2021.59389  Sayfalar 35 - 42

9.
COVID-19 hastalarında Hemofagositik Sendrom Tanısında Potansiyel Biyobelirteçler
Potential Biomarkers in the Diagnosis of Hemophagocytic Syndrome in COVID-19 Patients
Barış Boral, Erdinç Gülümsek, Hilmi Erdem Sümbül, Bilge Sümbül, Akkan Avcı
doi: 10.14744/iksstd.2021.78095  Sayfalar 43 - 51

10.
Konservatif Yönetilen Ağır Preeklamptik Gebeliklerde Fetal Büyüme Kısıtlılığının Maternal ve Fetal Sonuçlar Üzerine Etkisi
Outcomes of Expectantly Managed Pregnancies with Fetal Growth Restriction and Severe Preeclampsia
Deniz Kanber Açar, Salim Sezer, Özge Özdemir
doi: 10.14744/iksstd.2021.91489  Sayfalar 52 - 55

11.
Adenoidektomi, Tonsillektomi ve Adenotonsillektomi Planlanan Pediatrik Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi, Nötrofil/Lenfosit Oranı, Trombosit/Lenfosit Oranı ve Erken Postoperatif Anestezi Komplikasyonları
Mean Platelet Volume, Neutrophil/Lymphocyte Ratio, Platelet/Lymphocyte Ratio, and Early Postoperative Anesthesia Complications in Pediatric Patients Scheduled for Adenoidectomy, Tonsillectomy, and Adenotonsillectomy
Şule Batçık, Leyla Kazancıoğlu
doi: 10.14744/iksstd.2021.14471  Sayfalar 56 - 62

12.
Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Endoskopik Tanılara ve Forrest Ülser Gruplarına Göre Kan Üre Nitrojen ve Hematolojik Parametrelerin Önemi
The importance of blood urea nitrogen and hematological parameters according to endoscopic diagnoses and Forest Ulcer Groups in Upper Gastrointestinal System Bleeding
Kader İrak, Memduh Şahin, Halil Şahin, Ali Riza Koksal, Huseyin Alkim, Canan Alkim
doi: 10.14744/iksstd.2021.26032  Sayfalar 63 - 69

13.
Pediyatrik Popülasyonda, Endotelyal Hücre Yoğunluğunun ve Morfolojisinin, Topografik Ön Segment Parametreleri ile İlişkisi
Relationship of Endothelial Cell Density and Morphology with Topographic Anterior Segment Parameters in Pediatric Population
Sadık Etka Bayramoğlu, Mehmet Erdoğan, Kübra Sarıcı, Gülhumar Artış, Aykut Özdemir, Nihat Sayın
doi: 10.14744/iksstd.2021.46704  Sayfalar 70 - 76

14.
Gastrik Tümörlerde Radyasyona Bağlı Pankreatik ve Hematolojik Hasarlanma
Radiation-Induced Pancreatic and Hematologic Injury in Gastric Tumors
Gülşen Pınar Soydemir, Esengül Koçak Uzel
doi: 10.14744/iksstd.2021.64426  Sayfalar 77 - 84

15.
Kardiyak Rüptür ve Myokard Enfarktüslerine Patolojik Bakış
Pathological View of Cardiac Rupture and Myocardial Infarction
Taner Daş, Aytül Buğra
doi: 10.14744/iksstd.2021.31549  Sayfalar 85 - 90

16.
Travmatik Tip III Akromiyoklaviküler Eklem Çıkığı Tedavisinde Kanca Plak ile Tespit İdeal Bir Tedavi Yöntemi Midir?
Is Hook Plate an Ideal Method in the Treatment of Traumatic Type 3 Acromioclavicular Joint Dislocation?
Bülent Kılıç, Erdal Eren
doi: 10.14744/iksstd.2021.95866  Sayfalar 91 - 96

17.
Papiller Tiroid Karsinomunun Klinikopatolojik Özelliklerinde Trombositler ve İndekslerin Rolü
Role of Platelets and Indices in the Clinicopathological Features of Papillary Thyroid Carcinoma
Serhan Yılmaz, Hakan Bölükbaşı, Aziz Ocakoğlu, Engin Okan Yıldırım, Mehmet Abdussamet Bozkurt
doi: 10.14744/iksstd.2021.94220  Sayfalar 97 - 103

OLGU SUNUMU
18.
Farklı Şikâyetlerle Başvuran İki Adet Sistemik Kedi Tırmığı Hastalığı Olgusu
Two Cases of Systemic Cat Scratch Disease Presenting with Different Complaints
Burcu Çil, İlknur Kurt, Sümeyra Doğan, Fatma Deniz Aygun
doi: 10.14744/iksstd.2021.97769  Sayfalar 104 - 107

19.
Adölosan Hastada Genital Tüberküloz İlişkili Fitz-Hugh-Curtis Sendromuna Laparoskopik Yaklaşım
Laparoscopic Management of Fitz-Hugh-Curtis Syndrome as a Result of Genital Tuberculosis in a Virgin Adolescent Girl
Ecem Eren, Cihan Kaya, İsmail Alay, Fırat Halil Baytekin
doi: 10.14744/iksstd.2021.47550  Sayfalar 108 - 111