E-ISSN: 2822-6771
Volume : Issue : Year : 2023
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Evaluation of the Efficacy of Pericoccygeal Injection and Psychopharmacological Treatment in Patients with Chronic Coccydynia []
. 2022; 14(3): 255-261 | DOI: 10.14744/iksstd.2022.04900

Evaluation of the Efficacy of Pericoccygeal Injection and Psychopharmacological Treatment in Patients with Chronic Coccydynia

Esra Demirel
Erzurum Regional Training and Research Hospital, Orthopedics and Traumatology Clinic, Erzurum, Türkiye

INTRODUCTION: Chronic coccydynia is frequently seen in middle-aged women. Especially depressed and anxious patients may be resistant to medical treatment. This study aimed to evaluate the synergistic effects of steroid injection and psychiatric medical treatment in these patients.


METHODS: Forty-four female patients with chronic coccydynia who scored at or above the threshold for at least one of the Hamilton Depression and Anxiety scales were included in the study. Patients who received only pericoccygeal cortisone injection were recorded as the 1st group, and the patients who received SSRI treatment in addition to the injection were recorded as the 2nd group. VAS scores were evaluated at baseline, 1 month, and 3 months. NCSS (Number Cruncher Statistical System) Statistical Software (Utah, USA) program was used for statistical analysis.
RESULTS: Median value of the pre-treatment VAS score was 7 and 8 in the 1st and 2nd groups, respectively. Median value of the 1st month post-treatment VAS score was 4 and 4 in the 1st and 2nd groups, respectively. Median value of VAS score at the 3rd month after treatment was 4 and 2 in the 1st and 2nd groups, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In depressed and anxious women, chronic coccydynia may become persistent due to anxiety and depression, even if there is an underlying pathoanatomy. In patients presenting with chronic coccydynia, combining local steroid injection and SSRI treatment is a practical and effective treatmen method.

Keywords: Anxiety, coccydynia, depression, pericoccygeal injection, SSRI

Kronik Koksidini Hastalarında Perikoksigeal Enjeksiyon ve Psikofarmakolojik Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Esra Demirel
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Erzurum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik koksidini sıklıkla orta yaş kadınlarda görülür. Özellikle depresif ve kaygılı hastalar medikal tedaviye dirençli olabilir. Çalışmada, bu hastalarda steroid enjeksiyonu ve psikiyatrik medikal tedavinin sinerjik etki gösterebileceğinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hamilton depresyon ve anksiyete ölçeklerinden en az birinden eşik değer ve üzerinde puan alan kronik koksidinili 44 kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Sadece perikoksigeal kortizon enjeksiyonu yapılan hastalar grup 1, enjeksiyona ek olarak selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) tedavisi alan hastalar grup 2 olarak kaydedildi. Başlangıç, birinci ay ve üçüncü ayda vizüel analog skala (VAS) skorları değerlendirildi. İstatistiksel analizler için “Number Cruncher Statistical System (NCSS) Statistical Software (Utah, USA)” programı kullanıldı.
BULGULAR: Tedavi öncesi VAS skoru medyan değeri grup 1 ve grup 2’de sırasıyla 7 ve 8; tedavi sonrası birinci ay VAS skoru medyan değeri grup 1 ve grup 2’de sırasıyla 4 ve 4 olarak bulundu (p>0,05). Tedavi sonrası üçüncü ay VAS skoru medyan değeri grup 1 ve grup 2’de sırasıyla 4 ve 2 olarak tespit edildi (p<0,01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Depresif ve kaygılı kadınlarda, altta yatan bir patoanatomi de olsa kronik koksidini anksiyete ve depresyon nedeniyle inatçı hale gelebilir. Kronik koksidini ile başvuran hastalarda; lokal steroid enjeksiyonu ve SSRI tedavisinin kombine edilmesi, pratik ve etkili bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon, koksidini, perikoksigeal enjeksiyon, SSRI

Esra Demirel. Evaluation of the Efficacy of Pericoccygeal Injection and Psychopharmacological Treatment in Patients with Chronic Coccydynia. . 2022; 14(3): 255-261

Corresponding Author: Esra Demirel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish