E-ISSN: 2822-6771
Volume : Issue : Year : 2022
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Examination of Isokinetic Knee Strength and Hamstring/Quadriceps Ratios in Individuals with Anterior Cruciate Ligament Injury: ACL Injured Knee Versus Non-Injured Knee []
. 2022; 14(2): 158-162 | DOI: 10.14744/iksstd.2022.34467

Examination of Isokinetic Knee Strength and Hamstring/Quadriceps Ratios in Individuals with Anterior Cruciate Ligament Injury: ACL Injured Knee Versus Non-Injured Knee

Lokman Kehribar1, Hüseyin Sina Coşkun2, Ali Kerim Yılmaz3, Menderes Kabadayı3, Özgür Bostancı3, Coşkun Yılmaz3, Serkan Sürücü4, Mahmud Aydın5
1Department of Orthopedics and Traumatology, Gazi State Hospital, Samsun, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
3Department of Physical Education and Sports, Ondokuz Mayıs University, Yaşar Doğu Faculty of Sport Sciences, Samsun, Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Horasan State Hospital, Erzurum, Turkey
5Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aims of this study were to compare the isokinetic forces and Hamstring/Quadriceps (H/Q) ratios in individuals with anterior cruciate ligament (ACL) injury sides and contralateral non-injured sides.
METHODS: Twenty-three male patients with unilateral acute ACL injury were included in the study. The isokinetic extension (Ex) and flexion (Flx) forces of both knees were measured using an isokinetic dynamometer. Isokinetic tests were performed with three different angular speeds (60° s/180° s/240° s) with five repetitions for 60° s and 180° s and 15 repetitions for 240° s or concentric contraction.
RESULTS: The mean age of the patients was 25.18, the mean height was 176.81, and the mean weight was 77.12. The mean time from ACL injury to the time of measurements was 37.47±11.11 days. When the isokinetic strengths of knees with ACL injury and knees without ACL injury were examined, there was a significant difference in Ex phase at an angular velocity of 60°s (p=0.012, 95% CI: 5.95–41.54). No significant difference was detected in both Ex and Flx phases of other angular velocities (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, the knee with an ACL injury generates less force than the knee without an ACL injury. H/Q ratios were also outside the normal range on the ACL damaged side only at 60 s angular velocity, as expected. The absence of a significant difference in both strength and H/Q ratios at high angular velocities indicates that the movement is performed with less force than at lower angular velocities, and this situation strains the hamstring and quadriceps muscles less.

Keywords: Anterior cruciate ligament injury, isokinetic, lateral asymmetry

Ön Çapraz Bağ Yaralanması Olan Bireylerde İzokinetik Diz Kuvveti ve Hamstring/Quadriceps Oranlarının İncelenmesi: Ön Çapraz Bağ Hasarlı Diz ve Yaralanmamış Diz

Lokman Kehribar1, Hüseyin Sina Coşkun2, Ali Kerim Yılmaz3, Menderes Kabadayı3, Özgür Bostancı3, Coşkun Yılmaz3, Serkan Sürücü4, Mahmud Aydın5
1Gazi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
3Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Samsun, Türkiye
4Horasan Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, ön çapraz bağ yaralanmalı tarafları ve karşı taraf yaralanmamış tarafları olan bireylerde izokinetik kuvvetleri ve Hamstring/Quadriceps oranlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tek taraflı akut ön çapraz bağ yaralanması mevcut olan 23 erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Her iki dizin izokinetik kuvvetleri dinamometre yardımıyla ölçüldü. İzokinetik testler üç farklı açısal hızda (60°sn/180°sn/240°sn) 60°sn ve 180°sn için beş tekrar ve konsantrik kasılma için 240°sn için 15 tekrar ile yapıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 25,18 yıl, ortalama boyu 176,81 cm ve ortalama kilosu 77,12 kg idi. Ön çapraz bağ yaralanmasından ölçümlerin yapıldığı zamana kadar geçen süre ortalama 37,47±11,11 gündü. Ön çapraz bağ yaralanması mevcut dizler ile ön çapraz bağ hasarı olmayan dizlerin izokinetik kuvvetleri incelendiğinde, 60°sn'lik açısal hızda Ex fazında anlamlı bir farklılık vardı (p=0,012, %95 GA: 5,95–41,54). Diğer açısal hızların hem Ex hem de Flx fazlarında anlamlı bir fark tespit edilmedi (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ön çapraz bağ yaralanması olan diz, ön çapraz bağ yaralanması olmayan dizden daha az güç üretir. Hamstring/Quadriceps oranları da beklendiği gibi sadece 60°sn açısal hızda ön çapraz bağ hasarı olan tarafta normal aralığın dışındaydı. Yüksek açısal hızlarda hem kuvvet hem de Hamstring/Quadriceps oranlarında önemli bir fark olmaması, hareketin daha düşük açısal hızlara göre daha az kuvvetle yapıldığını ve bu durumun hamstring ve quadriceps kaslarını daha az gerdiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İzokinetik, lateral asimetri, ön çapraz bağ hasarı

Lokman Kehribar, Hüseyin Sina Coşkun, Ali Kerim Yılmaz, Menderes Kabadayı, Özgür Bostancı, Coşkun Yılmaz, Serkan Sürücü, Mahmud Aydın. Examination of Isokinetic Knee Strength and Hamstring/Quadriceps Ratios in Individuals with Anterior Cruciate Ligament Injury: ACL Injured Knee Versus Non-Injured Knee. . 2022; 14(2): 158-162

Corresponding Author: Mahmud Aydın, Türkiye
Manuscript Language: English