E-ISSN: 2822-6771
Volume : Issue : Year : 2022
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Laparoscopic and Open Method Comparative Inguinal Hernia Repair in Girls Single Center Results []
. 2022; 14(2): 125-129 | DOI: 10.14744/iksstd.2021.34635

Laparoscopic and Open Method Comparative Inguinal Hernia Repair in Girls Single Center Results

Yusuf Atakan Baltrak, Seniha Esin Söğüt, Onursal Varlıklı
Health Sciences University, Derince Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Inguinal hernia surgeries are among the most common surgical procedures performed in pediatric surgery clinics. Hernia surgery has become the gold standard with the traditional open approach in the treatment of inguinal hernias in children. Low complications and high success rates have been the strongest pillars of this treatment.
METHODS: Female patients who applied to our clinic with swelling in the groin area and were diagnosed with inguinal hernia in the evaluation were determined as the study group. The clinical data of the patients included in the study were analyzed retrospectively. The patients were divided into two groups according to the surgical method applied. The first group constituted the group in which laparoscopic inguinal hernia was applied (group LG, n=41) and the second group constituted the traditional surgery group (group OG, n=45).
RESULTS: Eighty-six cases were included in the study. Forty-one of the cases were evaluated in the group where hernia repair was performed by laparoscopic method (Group LG) and 45 of the cases underwent hernia repair by the traditional open method (Group OG). There was no statistical difference between the two groups in terms of operation time, length of hospital stay, recurrent hernia rates, and cost per patient (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the surgical treatment of inguinal hernia in girls, laparoscopic percutaneous internal ring suturing method is a simple, safe, single-port, easy to learn procedure, low complication and recurrence rates, and an effective method.

Keywords: Inguinal hernia, minimal invaziv surgery, percutaneous internal

Kız Çocuklarında Laparoskopik ve Açık Yöntem Karşılaştırmalı Kasık Fıtığı Onarımı Tek Merkez Sonuçlarımız

Yusuf Atakan Baltrak, Seniha Esin Söğüt, Onursal Varlıklı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kasık fıtığı ameliyatları çocuk cerrahisi kliniklerinde en sık uygulanan cerrahi işlemler arasındadır. Çocuklarda kasık fıtıklarının tedavisinde uygulanan geleneksel açık yaklaşım ile fıtık ameliyatı altın standart haline gelmiştir. Düşük komplikasyon ve yüksek başarı oranları bu tedavinin en sağlam dayanaklarıdır. Ancak çocuk yaş grubunda minimal invaziv uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, kasık bölgesinde şişlik nedeniyle kliniğimize başvuran ve yapılan değerlendirmede inguinal herni tanısı alan kız hastalar çalışma grubu olarak belirlendi. Çalışmaya dahil edilen hastaların klinik verileri retrospektif olarak incelendi. Uygulanan cerrahi yönteme göre hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci grup laparoskopik inguinal herni uygulanan grup (grup LG, n=41) ve ikinci grup geleneksel ameliyat grubu (grup AG, n=45) oluşturdu. Her iki grup arasında sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 86 olgu dahil edildi. Olguların 41’i laparoskopik yöntem ile fıtık onarımı yapılan (Grup LG), 45’i geleneksel açık yöntemle fıtık onarımı yapılan grupta (Grup AG) değerlendirildi. LG ve AG arasında medyan yaş, vücut ağırlığı ve kasık fıtığı tarafı açısından istatistiksel bir fark saptanmadı (p>0,05). Her iki grup arasında ameliyat süresi, hastanede yatış süresi ve nüks fıtık oranları arasında istatistiksel bir fark tespit edilmedi (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kız çocuklarında kasık fıtığının cerrahi tedavisinde laparoskopik perkütan internal ring sütürizasyon yöntemi ile kasık fıtığı tamiri basit, güvenli, tek port kullanılarak uygulanan, kolay öğrenilebilir prosedüre sahip, komplikasyon ve nüks oranları düşük, aynı seansta karşı kasık bölgesinin de değerlendirilebildiği etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: İnguinal herni, minimal invaziv cerrahi, perkütan internal ring sütür yöntemi

Yusuf Atakan Baltrak, Seniha Esin Söğüt, Onursal Varlıklı. Laparoscopic and Open Method Comparative Inguinal Hernia Repair in Girls Single Center Results. . 2022; 14(2): 125-129

Corresponding Author: Yusuf Atakan Baltrak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish