ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 13 Issue : 3 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Biobenzer Rituksimab (Redditux®) İçeren R-CHOP Kemoterapisinin Yeni Tanı Diffüz Büyük B-hücreli Lenfoma Hastalarında Sonuçları: Türkiye’den Tek Merkez Gerçek Yaşam Verileri İlk Ön Sonuçları []
. 2021; 13(3): 194-198 | DOI: 10.4274/iksstd.2021.35761

Biobenzer Rituksimab (Redditux®) İçeren R-CHOP Kemoterapisinin Yeni Tanı Diffüz Büyük B-hücreli Lenfoma Hastalarında Sonuçları: Türkiye’den Tek Merkez Gerçek Yaşam Verileri İlk Ön Sonuçları

Murat Özbalak1, Metban Mastanzade1, Özden Özlük1, Tarık Onur Tiryaki1, Ezgi Pınar Özbalak2, İpek Yonal-Hindilerden1, Ali Yılmaz Altay3, Gülçin Yeğen3, Mustafa Nuri Yenerel1, Meliha Nalçaci1, Sevgi Kalayoğlu Beşışık1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kimerik anti-CD20 insan immünoglobulin G1 monoklonal antikoru rituksimabın kullanıma girmesiyle B-hücreli lenfoproliferatif hastalıklarda yanıt oranları anlamlı derecede artmıştır. Biyobenzerler, Kabul edilmiş biyolojik moleküllere güvenirlik, saflık ve etki açısından yüksek oranda benzerlik gösteren biyolojik ürünlerdir. Biyobenzer Redditux® (RED), Mart 2018’de Türkiye’de, MabThera® (MBT) kullanılan tüm endikasyonlar için kullanım onayı aldı. Kurumumuzda, Şubat 2019’dan beri hematolojik hastalıklarda biyobenzer RED kullanıma girmiştir. Geriye dönük çalışmamızın amacı, yeni tanı DBBHL olgularında RED’in etkinliğini ve güvenirliğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: DBBHL tanısı almış tüm hastalarda (n = 54) Dünya Sağlık Örgütü tanı kriterleri kullanılmış ve İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği, Hematoloji Bölümü'nde, Şubat 2019 ile Şubat 2020 arasında tanı ve tedavi almışlardır.
BULGULAR: Median yaş 59 (aralık: 17-79) olup olgularımızın %57’si erkektir. Ortalama takip süremiz 10 aydır (aralık: 4-15 ay). Tedavi protokolü sonunda genel yanıt oranı %86 olup, 37 hastada tam yanıt ve 8 hastada kısmi yanıt elde edilmiştir. Evre 2-4 olgularda genel yanıt oranı benzerdir (%86). On iki aylık genel sağkalım %76,8 [%95 güven aralığı (GA): 0,54 - 0,89] ve progresyonsuz sağkalım %78,5 (%95 GA: 0,59 - 0,89) olarak tespit edilmiştir. Yan etkiler olguların %53’ünde tespit edilmiştir (n=29). En sık yan etki derece 2 infüzyon reaksiyonlarıdır. İlacın kesilmesini gerektiren herhangi bir ciddi yan etki gözlenmemiştir. Üç hasta merkezi sinir sistemi hastalığına, 2 hasta ilerleyici hastalığa ve 2 hasta tespit edilemeyen nedenlerle olmak üzere toplam 7 hasta kaybedilmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: MBT’nin ilk orjinal makalesi ile karşılaştırdığımızda, evre 2-4 olgularda yanıt oranımız biraz düşük (%69 vs %75) olmakla birlikte genel yanıt oranlarımız (%86 vs %82) benzerdir. Geniş prospektif kontrollü çalışmalara ve uzun takip süreli daha fazla gerçek yaşam verisine, RED’nin MBT’ye benzer etki ve güvenirliği olduğunu gösterebilmek için ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Non-hodgkin lenfoma, diffüz büyük B-hücreli lenfoma, biyobenzer rituksimab, redditux

R-CHOP Chemotherapy with a Rituximab Biosimilar (Redditux®) for Patients with de novo Diffuse Large B-cell Lymphoma: First Preliminary Results of a RealLife Single-Center Experience from Turkey

Murat Özbalak1, Metban Mastanzade1, Özden Özlük1, Tarık Onur Tiryaki1, Ezgi Pınar Özbalak2, İpek Yonal-Hindilerden1, Ali Yılmaz Altay3, Gülçin Yeğen3, Mustafa Nuri Yenerel1, Meliha Nalçaci1, Sevgi Kalayoğlu Beşışık1
1İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases, Division of Hematology, İstanbul, Turkey
2İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases, İstanbul, Turkey
3İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Department of Patology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The introduction of rituximab significantly improved the response rates of patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). The rituximab biosimilar Redditux® (RED) was approved in Turkey for all indications of the reference molecule MabThera® (MBT) in March 2018. The aim of this retrospective analysis was to evaluate the efficacy and safety of RED in de novo DLBCL.
METHODS: All patients diagnosed with DLBCL (n = 54) according to the World Health Organization criteria and followed up at the Hematology Division of İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, from February 2019 to February 2020 were included in our analysis
RESULTS: Median age of the patients was 59 years (range: 17-79) and 57% of the patients were males. Median follow-up time was 10 months (range: 4-15). The overall response rate at the end of the treatment protocol was 86%, with 37 complete responses and 8 partial responses. The 12-month estimated overall survival was 76.8% [95% confidence interval (CI): 0.54-0.89] and the progression free survival was 78.5% (95% CI: 0.59 - 0.89). Adverse events were reported in 53% (n = 29) of the patients. The most common adverse event was grade 2 infusion reactions. There was no serious adverse event that instigated the cessation of the drug. Seven patients died during the follow-up due to central nervous system disease (n = 3), progressive disease (n = 2), and unknown causes (n = 2).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Compared to the initial historical trial of MBT, the complete response in stage 2, 3, and 4 patients seem to be slightly lower (69% vs. 75%), although the overall response rates are quite similar (86% vs. 82%). However, large prospective controlled studies and more real-life data with longer follow-up are needed to document the non-inferiority and safety of RED compared to MBT.

Keywords: Non-Hodgkin’s lymphoma, diffuse large B-cell lymphoma, rituximab biosimilar, redditux

Murat Özbalak, Metban Mastanzade, Özden Özlük, Tarık Onur Tiryaki, Ezgi Pınar Özbalak, İpek Yonal-Hindilerden, Ali Yılmaz Altay, Gülçin Yeğen, Mustafa Nuri Yenerel, Meliha Nalçaci, Sevgi Kalayoğlu Beşışık. R-CHOP Chemotherapy with a Rituximab Biosimilar (Redditux®) for Patients with de novo Diffuse Large B-cell Lymphoma: First Preliminary Results of a RealLife Single-Center Experience from Turkey. . 2021; 13(3): 194-198

Sorumlu Yazar: Sevgi Kalayoğlu Beşışık, Türkiye
Makale Dili: İngilizce