E-ISSN: 2822-6771
Volume : Issue : Year : 2022
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi The Role of Imaging Methods and Laboratory Parameters in the Prediction of Malignancy Potential for Adnexal Masses []
. 2022; 14(2): 186-194 | DOI: 10.14744/iksstd.2021.36693

The Role of Imaging Methods and Laboratory Parameters in the Prediction of Malignancy Potential for Adnexal Masses

Edis Kahraman1, Pınar Kadiroğulları1, Emine Karabük1, Tolga Karacan2, Şefik Eser Özyürek2
1Acıbadem University Atakent Hospital, Gynecology and Obstetrics Clinic, Istanbul, Turkey
2Health Sciences University, Bağcılar Training and Research Hospital, Gynecology and Obstetrics Clinic, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study was to evaluate the ability of clinical features, ultrasonography (USG), magnetic resonance imaging (MRI), and tumor markers to predict malignity potential in the pre-operative period for adnexal mass cases investigated by intra-operative frozen section.
METHODS: The clinical features, USG, MRI, and tumor markers of the adnexal mass cases investigated by intra-operative frozen section were evaluated as poten-tial predictive parameters. The patients were divided into two groups as benign (n=160) and malignant (n=55) according to the post-operative histopathologic findings. Logistic regression analysis was performed for parameters that gave significant differences between the two groups to find the high yield ones (independent variables) for pre-operative malignity potential prediction.
RESULTS: The parameters that showed significant difference between the two groups were age and chief complaints as clinical features, presence of ascites in USG and/or MRI, solid areas in USG and/or MRI, contrast-enhancement in MRI as radiologic findings, malignancy suspect in the imaging, CA125, CA19–9, CA153, and AFP levels as tumor markers (p<0.05). The multivariant logistic analysis, contrast-enhancement in MRI (p=0.033), presence of solid areas in MRI (p=0.0001), and high CA125 levels (p=0.012) were found as independently effective parameters.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The addition of MRI to pre-operative evaluation with clinical features, USG and tumor markers provides benefits for patients if pre-operative distinction of benign versus malignant is aimed. This study shows that the contrast-enhancement and/or solid areas in of MRI and high CA125 are effective and independent pre-operative factors in predicting the malignity potential. It has been observed that these pre-operative findings are critical and especially decisive criteria for predicting the possible ovarian cancer in the patient and referring the patient to gynecological oncological surgery.

Keywords: Adnexal mass, benign, CA-125, magnetic resonance imaging, malign

Adneksiyel Kitlelerde Malignite Potansiyelinin Tahmininde Görüntüleme Yöntemleri ve Laboratuvar Parametrelerinin Yeri

Edis Kahraman1, Pınar Kadiroğulları1, Emine Karabük1, Tolga Karacan2, Şefik Eser Özyürek2
1Acıbadem Universitesi Atakent Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada, adneksiyel kitle tanısı ile opere edilen ve intraoperatif frozen inceleme uygulanan olgularda klinik özellikler, görüntüleme yöntemleri (manyetik rezonans/ultrasonografi) ve laboratuvar parametrelerinin malignite potansiyelini preoperatif öngörme gücünün değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Adneksiyel kitle ön tanısı ile intraoperatif frozen inceleme yapılan olgularda klinik özellik, ultrasonografi, manyetik rezonans ve tümör belirteç parametre-leri incelendi. Olgular postoperatif histopatolojik inceleme sonuçlarına göre benign (n=169) ve malign (n=55) over tümörü olarak iki gruba ayrıldı. İki grup arasında anlamlı farklılık gösteren parametrelerin lojistik regresyon analizi yapılarak preoperatif malignite potansiyelini öngörmede yüksek güce sahip faktörler araştırıldı.
BULGULAR: İki grup (benign ve malign histopatoloji) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösteren faktörler; yaş, hastanın semptomları, ultrasonog-rafide assit ve solid alan varlığı, manyetik rezonans görüntülemede; kitlenin kontrast tutulumu, solid alan varlığı, assit varlığı, CA-125, CA 19–9, CA 15–3 ve alfa-fetoprotein düzeyleri değişkenleri anlamlı olarak saptandı (p<0,05). Bu faktörlerin multivaryant lojistik regresyon analizi sonucunda manyetik rezonans görüntülemede kitlenin kontrast tutulumu solid alan varlığı, CA-125 yüksekliği etkili faktörler olarak belirlendi (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif klinik, ultrasonografi ve tümör markerları ile adneksiyel kitlelerde benign-malign ayrımının preoperatif yapılmasının amaçlandığı olgularda manyetik rezonans görüntülemenin de yapılmasının ek kazanımları vardır. Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre, en etkili prognostik faktör olarak belirlenen peroperatif frozen kesit incelemesinin yanı sıra preoperatif değerlendirmede; CA-125, manyetik rezonans görüntülemede solid alanların varlığı ve/veya kontrast tutulumu gözlenmesi malignite potansiyelini belirlemede bağımsız ve etkin preoperatif faktörlerdir. Bu preoperatif bulguların hastada over kanserini tahmin etme ve hastayı jinekolojik onkolojik cerrahiye refere etme konusunda kritik ve bilhassa belirleyici kriterler olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Adneksiyel kitle, benign, CA-125, malign, manyetik rezonans görüntüleme

Edis Kahraman, Pınar Kadiroğulları, Emine Karabük, Tolga Karacan, Şefik Eser Özyürek. The Role of Imaging Methods and Laboratory Parameters in the Prediction of Malignancy Potential for Adnexal Masses. . 2022; 14(2): 186-194

Corresponding Author: Pınar Kadiroğulları, Türkiye
Manuscript Language: Turkish