E-ISSN: 2822-6771
Volume : Issue : Year : 2022
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Evaluation of the Management, Mortality, and Morbidity in Acute Appendicitis in Elderly Patients: A Tertiary Care Hospital Experience []
. 2022; 14(2): 130-136 | DOI: 10.14744/iksstd.2021.38278

Evaluation of the Management, Mortality, and Morbidity in Acute Appendicitis in Elderly Patients: A Tertiary Care Hospital Experience

Yasin Kara, Erkan Somuncu, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Ali Kocataş
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to present our clinical experiences in the management, mortality, and morbidity and discuss the possible influencing factors of elderly patients with acute appendicitis (AA).
METHODS: In this case series analysis, we evaluated the elders presented and operated as AA between January 2015 and May 2019 in Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital General Surgery Clinic. Primary goals were to determine the mortality, morbidity, and managements.
RESULTS: The study cohort consisted of 83 elders. The mean age was 70.5±6.36 years, of 83 patients, 47 (57%) were female and 36 (43%) were male. The mean duration of symptoms of cases was 9±3 days and the median time from the onset of symptoms to hospital admission was 5 days. The rate of appendiceal perforation and morbidity was 45% (n=37) and 39% (n=32), respectively. The length of time from the onset of first symptoms to hospital admission of perforated cases was 7–9 days. Computerized tomography was used and provided valuable information in 17 (20%) cases in the diagnosis of AA. Operative modality was laparoscopy in 18 (22%) of patients, open appendectomy in 61 (73%), and conversion to open procedure in 4 (5%). There were 3 (4%) mortality in our study group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Perforation, morbidity, and mortality rates were 45% (n=37), 39% (n=32), and 4% (n=3) in our study. Late presentation and delay in diagnosis and treatment result in increased rates of perforation and morbidities. Laparoscopic appendectomy was safe and feasible in elderly patients.

Keywords: Acute appendicitis, elderly, management, morbidity, perforation, prognosis

Yaşlı Hastalarda Akut Apandisitte Tedavi, Mortalite ve Morbiditenin Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Tek Merkez Deneyimi

Yasin Kara, Erkan Somuncu, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Ali Kocataş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, akut apandisitli yaşlı hastalarda tedavi, mortalite ve morbidite konusundaki klinik deneyimlerimizin ve etkileyen olası faktörlerin tartışılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu olgu serisi analizinde, Ocak 2015 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde akut apandisit tanısıyla ameliyat edilen yaşlı hastalar değerlendirildi. Birincil hedefler, mortalite, morbidite ve yönetimi belirlemektir.
BULGULAR: Çalışma grubu 83 yaşlı hastadan oluşuyordu. Yaş ortalaması 70,5±6,36 yıl olan 83 hastanın 47'si (%57) kadın, 36'sı (%43) erkekti. Olguların ortala-ma semptom süresi 9±3 gün, semptomların başlangıcından hastaneye yatışına kadar geçen medyan süre beş gün. Apendiks perforasyonu ve morbidite oranı sırasıyla %45 (n=37) ve %39 (n=32) idi. İlk semptomların başlangıcından perfore olguların hastaneye kaldırılmasına kadar geçen süre 7-9 gündü. Akut apan-disit tanısında bilgisayarlı tomografi kullanıldı ve 17 (%20) olguda değerli bilgiler sağlandı. Operatif modalite hastaların 18'inde (%22) laparoskopi, 61'inde (%73) açık apendektomi, dördünde (%5) açık prosedüre dönüştü. Çalışma grubumuzda 3 (%4) hastada mortalite gelişti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda perforasyon, morbidite ve mortalite oranları %45 (n=37), %39 (n=32) ve %4 (n=3) idi. Geç başvuru, tanı ve tedavide gecikme, perforasyon ve morbidite oranlarında artışa neden olur. Laparoskopik apendektomi yaşlı hastalarda güvenli ve uygulanabilir bulundu.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, morbidite, perforasyon, prognoz, yaşlı, yönetim

Yasin Kara, Erkan Somuncu, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Ali Kocataş. Evaluation of the Management, Mortality, and Morbidity in Acute Appendicitis in Elderly Patients: A Tertiary Care Hospital Experience. . 2022; 14(2): 130-136

Corresponding Author: Yasin Kara, Türkiye
Manuscript Language: English