E-ISSN: 2822-6771
Volume : 14 Issue : 3 Year : 2022
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Does Helicobacter Pylori Infection Make a Difference in Symptoms and Findings of Chronic Gastritis in Children? []
. 2022; 14(3): 227-236 | DOI: 10.14744/iksstd.2022.45403

Does Helicobacter Pylori Infection Make a Difference in Symptoms and Findings of Chronic Gastritis in Children?

Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen1, Pınar Celepli2
1Health Sciences University, Ankara Training and Research Hospital, Pediatric Gastroenterology Outpatient Clinic, Ankara, Türkiye
2Health Sciences University, Ankara Training and Research Hospital, Clinic of Medical Pathology, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: Helicobacter pylori (HP) and related chronic gastric inflammation may result in alteration of appetite and nutritional deterioration besides gastric symptoms. In this study, it was aimed to evaluate the effect of HP on weight loss, clinical symptoms, anthropometric measurements, laboratory, endoscopic and histopathological findings and to test the sensitivity and specificity of HP IgG.
METHODS: Patients aged 5−18 years with chronic gastritis were enrolled between April-October 2018. Besides demographic and clinical data, anthropometric measurements, laboratory and endoscopic findings, histopathological findings defined by Sydney classification were recorded and compared according to the presence of HP.
RESULTS: Of 86 patients, 70.9% (n=61) were females. Weight loss was seen in 37.2% (n=32). Median weight loss rate was 10% (2%−33%). Fifty-six (65.1%) patients had HP positive chronic gastritis. Median duration of symptoms in HP negative patients was significantly longer (p: 0.035). There was no significant difference between HP positive and negative groups in terms of anthropometric measurements and weight loss ratio. However, 68.8% of the patients with weight loss were HP positive. Moderate/severe chronic inflammation as well as inflammation activity were found to be significantly higher in antrum and corpus in the HP positive group (p<0.001, for all). The sensitivity and specifity of HP IgG were calculated as 84.3% and 90%, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with HP positive chronic gastritis showed similar anthropometric measurements, higher weight loss (but not statistically different), higher ratio of severe gastric hyperemia and higher percent of gastric chronic inflammation as well as inflammation activity in histolopathology when compared to HP negative group.

Keywords: Anthropometric measurements, body mass index, gastric inflammation, Helicobacter pylori, Sydney classification of gastritis

Çocuklarda Kronik Gastrit Belirti ve Bulgularında Helicobacter pylori Enfeksiyonu Farklılık Yaratır mı?

Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen1, Pınar Celepli2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenterolojisi Polikliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Helicobacter pylori ilişkili kronik gastrik inflamasyon, gastrik semptomların yanı sıra iştah değişikliğine, beslenme bozukluğuna ve malnütrisyona neden olabilir. Bu çalışmada kronik gastritli olgularda H. pylori varlığının kilo kaybı başta olmak üzere klinik belirtiler, antropometrik ölçümler, laboratuvar bulguları, endoskopik ve histopatolojik bulgular üzerine etkisinin değerlendirilmesi ve serum H. pylori immünglobulin G (IgG) tetkikinin duyarlılık ve özgüllüğünün araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2018-Ekim 2018 tarihleri arasında üst endoskopi yapılan ve histolojik olarak kronik gastrit saptanan 5−18 yaş arası hastalar çalışmaya alındı. Demografik ve klinik veriler, antropometrik ölçümler, laboratuvar ve endoskopik bulguları, Sydney sınıflamasına göre histopatolojik bulgular kaydedildi. H. pylori varlığına göre hastalar gruplanarak parametreler karşılaştırıldı.
BULGULAR: Seksen altı hastanın %70,9’u (n=61) kızdı. Hastaların %37,2’sinde (n=32) kilo kaybı vardı. Ortanca kilo kaybı oranı %10’du (%2−33). Histopatolojik değerlendirmeye göre hastaların 56’sı (%65,1) H. pylori pozitifti. H. pylori negatif kronik gastritli hastaların ortanca yakınma süresi anlamlı düzeyde daha uzundu (p=0,035). H. pylori pozitif ve negatif gruplar arasında antropometrik ölçümler, kilo kaybı oranı açısından belirgin fark yoktu. Ancak kilo kaybı olan hastaların %68,8’i (n=22) H. pylori pozitifti. H. pylori pozitif grupta histopatolojik olarak hem antrum hem de korpusta orta/ağır şiddette kronik inflamasyonun ve orta/ağır inflamasyon aktivitesinin anlamlı derecede fazla olduğu gösterildi (her ikisi için p<0,001). Bu çalışmada H. pylori IgG’nin duyarlılığı %84,3 ve özgüllüğü %90 olarak hesaplandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: H. pylori pozitif kronik gastritli hastaların H. pylori negatif hastalarla benzer antropometrik ölçümlerinin olduğu, kilo kaybının daha fazla olduğu
ancak istatistiksel anlam taşımadığı, endoskopik incelemede midede ciddi hiperemi oranının, histopatolojik incelemede gastrik ciddi kronik inflamasyon ve ciddi inflamasyon aktivitesi yüzdelerinin anlamlı derecede fazla olduğu gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Antropometrik ölçümler, beden kitle indeksi, gastrik inflamasyon, Helicobacter pylori, Sydney gastrit sınıflaması

Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen, Pınar Celepli. Does Helicobacter Pylori Infection Make a Difference in Symptoms and Findings of Chronic Gastritis in Children?. . 2022; 14(3): 227-236

Corresponding Author: Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish