ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : Issue : Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi AA Amiloidoz Tanısı Alan Hastaların Etyolojisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi []
. 2018; 10(3): 113-116 | DOI: 10.5222/iksst.2018.43954

AA Amiloidoz Tanısı Alan Hastaların Etyolojisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Ali Bakan1, Alihan Oral2, Sabahat Alışır Ecder2, Abdullah Özkök2, Ömer Celal Elçioğlu3, Güşah Şaşak Kuzgun2, Kübra Aydın Bahat2, Ali Rıza Odabaş2
1İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümü, İstanbul,Türkiye
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü, İstanbul,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Amiloidozis, anormal şekilde katlanmış amiloid proteininin vücudun çeşitli organ ve dokularında ekstraselüler alanda,fibriler şekilde birikmesiyle oluşan sistemik bir hastalıktır. Dokularda amiloid birikiminin gösterilmesi ile amiloidozis kesin tanısı konur. Klinik olarak amiloidozis düşünüldüğünde çeşitli dokulardan biopsi alınır. Bu çalışmada AA amiloidozisin altında yatan diğer hastalıkların ülkemizdeki dağılımını araştırmak istedik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada AA amiloidoz tanılı 63 hastanın verilerini resrospektif olarak değerlendirilerek, altta yatan primer etyolojik nedenleri tespit etmeye çalıştık
BULGULAR: . En sık primer etyolojik neden, ailevi akdeniz ateşi (AAA) (%57) olarak tespit edildi. Bunun dışında romatoid artrit, kronik bronşit, tüberküloz, crohn, sarkoidoz, ankilozan spondilit ve bronşektazi diğer primer etyojik nedenlerdi. Bu çalışmada tanı için en sık böbrek biopsisi (%63) yapıldı
TARTIŞMA ve SONUÇ: AA Amiloidozis etyolojisiyle ilgili yapmış olduğumuz bu çalışmanın, daha büyük örneklemli çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: AA amiloidozis, Ailevi Akdeniz Ateşi, AA amiloidozis primer nedenleri

Retrospective Evaluation of the Primary Etiologies of AA Amyloidosis

Ali Bakan1, Alihan Oral2, Sabahat Alışır Ecder2, Abdullah Özkök2, Ömer Celal Elçioğlu3, Güşah Şaşak Kuzgun2, Kübra Aydın Bahat2, Ali Rıza Odabaş2
1Internal Medicine Clinic, Ministry of Health lstanbul Kanuni Sultan Suleyman Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
2Departmant of Nephrology, Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Nephrology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: Amyloidosis is a systemic disease that occurs when abnormally folded amyloid fibrils accumulates in the extracellular area in various organs and tissues of the body. Amyloidosis is definitively diagnosed by demonstration of abnormal amyloid deposition in the tissues. Biopsies are taken from various tissues when considering amyloidosis clinically. In this study, we wanted to investigate the distribution of underlying diseases in AA amyloidosis in our country.
METHODS: In this study, we retrospectively evaluated the data of 63 patients with AA amyloidosis and tried to determine the primary underlying diseases.
RESULTS: The most common primary etiologic cause was Familial Mediterranean Fever (FMF) (57%). In addition, rheumatoid arthritis, chronic bronchitis, tuberculosis, crohn’s disease, sarcoidosis, ankylosing spondylitis and bronchiectasis were other etiologic causes. The most commonly used biopsy for diagnosis in this study was renal biopsy (63%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Further studies with large sample size are needed to confirm these results and determine etiology of AA amyloidosis.

Keywords: AA amyloidosis, Familial Mediterranean Fever, AA amyloidosis primary disease etiology

Ali Bakan, Alihan Oral, Sabahat Alışır Ecder, Abdullah Özkök, Ömer Celal Elçioğlu, Güşah Şaşak Kuzgun, Kübra Aydın Bahat, Ali Rıza Odabaş. Retrospective Evaluation of the Primary Etiologies of AA Amyloidosis. . 2018; 10(3): 113-116

Sorumlu Yazar: Ali Bakan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe