E-ISSN: 2822-6771
Volume : Issue : Year : 2022
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Determination of The Relationship Between Postoperative Delirium Development and Analgesia Nociception Index Values in Pediatric Patients []
. 2022; 14(2): 113-119 | DOI: 10.14744/iksstd.2021.54366

Determination of The Relationship Between Postoperative Delirium Development and Analgesia Nociception Index Values in Pediatric Patients

Feyza Özaltun1, Seniyye Ülgen Zengin1, Meliha Orhon Ergün1, Pelin Çorman Dinçer2, Tumay Umuroğlu1
1Marmara University Faculty of Medicine, Pendik Training and Research Hospital, Department of Anesthesia and Reanimation, Istanbul, Turkey
2Marmara University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study was to determine the relation of the pain levels measured numerically in the intraoperative and post-operative period by analgesia nociception index (ANI) monitor with the emergence delirium in pediatric patients.
METHODS: American society of anesthesiologists 1–2 group, aged 2–6, 132 patients who have undergone minor surgical intervention were enrolled in the study. Children were divided into two groups according to their ages, Group S (2–3 years) and Group B (4–5 years), and three groups according to ANI values. Electrocardiogram, non-invasive blood pressure, SpO2, etCO2, temperature, bispectral index monitoring, and ANI monitoring’s were done. ICC value in mask induction, ANI values from pre-operative to post-operative 15 min, face, legs, activity, cry, and consolability (FLACC), and Pediatric Anesthesia Emergence Delirium (PAED) scores to post-operative 5–10–15 min were recorded.
RESULTS: Post-operative 10th min FLACC values (p=0.047) and 5–10–15th min PAED values (p<0.01) were statistically significantly higher in the Group S as compared to the other group. Post-operative 15th min ANI values were higher in the Group B than in the other group (p=0.032), and there was no difference between the other measurement periods. PAED values, 10 as the cut-off value, when compared to pre-operative-incision and preextubation ANI values at the 5–10–15th min postoperatively, there was no statistically significant difference; so a cut-off value for ANI could not be determined. Patients with preextubation ANI values of 50–70 had significantly lower FLACC and PAED values at 5th and 10th min (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been concluded that ANI measured before preextubation is not effective in predicting the emergence delirium in pediatric patients aged 2–6 years.

Keywords: ANI, FLACC, PAED, pediatric postoperative delirium

Pediyatrik Hastalarda Postoperatif Deliryum Gelişmesi ile Analjezi Nosisepsiyon İndeks Değerleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Feyza Özaltun1, Seniyye Ülgen Zengin1, Meliha Orhon Ergün1, Pelin Çorman Dinçer2, Tumay Umuroğlu1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, pediyatrik hastalarda intraoperatif ve postoperatif dönemde analjezi nosisepsiyon indeks (ANİ) monitörü aracılığıyla numerik olarak ölçülen ağrı düzeylerinin derlenme deliryumu ile ilişkisinin belirlenmesi hedeflendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Minör cerrahi girişim geçirecek, ASA I-II grubu 2−6 yaş arası 132 hasta çalışmaya alındı. Çocuklar yaşlarına göre, Grup S (2−3,9 yaş) ve Grup B (4−6 yaş) olmak üzere iki gruba, ANİ değerlerine göre ise üç gruba ayrıldı. Elektrokardiyografi, noninvaziv kan basıncı, SpO2, etCO2, sıcaklık, bispektral indeks (BİS) ve ANİ monitörizasyonları uygulandı. Maske indüksiyonunda indüksiyon kompliyans kontrol listesi değeri, preoperatif dönemden postoperatif 15. dakikaya kadar ANİ değerleri, postoperatif 5−10−15. dakika davranışsal ağrı değerlendirme skalası (FLACC) ve pediyatrik anestezide derlenme deliryumu (PAED) skorları kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmada, 2−3 yaş grubunda diğer gruba göre postoperatif 10. dakika FLACC değerleri (p=0,047) ve 5−10−15. dakika PAED değerleri (p<0,01) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. ANİ ölçümleri 4−6 yaş grubunda postoperatif 15. dakika değeri diğer gruptan daha yüksekti (p=0,032), diğer ölçüm dönemleri arasında fark yoktu. Postoperatif 5−10−15. dakika PAED değerleri kesme noktası 10 olarak alındığında; preoperatif, insizyon sırası ve preekstübasyon ANİ ölçümleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı; bundan dolayı ANİ için bir cut-off değeri belirlenemedi. Preekstübasyon ANİ değeri 50−70 olan çocukların 5. ve 10. dakika FLACC ve PAED ölçümleri diğer ANİ gruplarına göre anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, 2−6 yaş arası pediyatrik hastalarda uyanma öncesi ölçülen ANİ’nin derlenme deliryumu gelişimini öngörmede etkin olmadığı kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Analjezi nosisepsiyon indeks, davranışsal ağrı değerlendirme skalası, pediyatrik anestezide derlenme deliryumu, pediyatrik postoperatif deliryum

Feyza Özaltun, Seniyye Ülgen Zengin, Meliha Orhon Ergün, Pelin Çorman Dinçer, Tumay Umuroğlu. Determination of The Relationship Between Postoperative Delirium Development and Analgesia Nociception Index Values in Pediatric Patients. . 2022; 14(2): 113-119

Corresponding Author: Seniyye Ülgen Zengin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish