ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 13 Issue : 3 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Koronavirüs Hastalığı-2019 ile Enfekte Olduktan Sonra Yeni Tanı Diabetes Mellitus Saptanan Hastalarda Klinik Bulgular ve Glisemik Parametrelerin Değerlendirilmesi []
. 2021; 13(3): 227-235 | DOI: 10.4274/iksstd.2021.72677

Koronavirüs Hastalığı-2019 ile Enfekte Olduktan Sonra Yeni Tanı Diabetes Mellitus Saptanan Hastalarda Klinik Bulgular ve Glisemik Parametrelerin Değerlendirilmesi

İskender Ekinci1, Gülden Anataca1, Mitat Büyükkaba1, Ahmet Çınar2, Hanise Özkan1, İrem Kıraç Utku1, Murat Akarsu1, Abdulbaki Kumbasar3, Ömür Tabak1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Arnavutköy Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul Türkiye
3Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) enfeksiyonunu geçirdikten sonra yeni diabetes mellitus (DM) tanısı konulan hastaların klinik bulgular ve glisemik parametreler açısından analiz edilmesi ve tip 2 DM hastaları ile kıyaslanmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif olgu-kontrol çalışmasına post covid DM hastaları (PCDM) ile COVID-19 geçirmemiş olup yeni tip 2 DM tanısı konulan hastalar dahil edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya PCDM tanısı konulan 58 ve tip 2 DM tanısı konulan 57 hasta dahil edildi. Katılımcıların 73’ü erkek olup yaş ortalaması 49,1 ± 12 yıl idi. İki grup yaş, cinsiyet dağılımı, sigara içiciliği, ailede DM öyküsü sıklığı ve beden kitle indeksi ortalaması açısından benzerdi (p > 0,05). Tip 2 DM hastalarında ağız kuruluğu, poliüri, polidipsi ve kilo kaybı daha sık iken; PCDM hastalarında halsizlik daha sıktı (p < 0,05). PCDM hasta grubunda serum kreatinin düzeyi tip 2 DM hasta grubundan daha yüksek olup (p < 0,05); glikozile hemoglobin A1c, c-peptit, alanin transaminaz, aspartat transaminaz, lipid düzeyleri ve spot idrarda mikroalbumin/kreatinin oranı iki grup arasında benzerdi (p > 0,05). Mikrovasküler komplikasyonlardan biri olan nöropati tip 2 DM hasta grubunda daha sık idi (p < 0,05). Tanı anında diyabetik ketoasidoz bulunma sıklığı iki grup arasında benzerdi (p > 0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada PCDM hastalarının tip 2 DM hastalarından farklı semptom ve bulgularla prezente olduğu ama metabolik parametreler açısından tip 2 DM hastaları ile çok benzer olduğu görülmüştür

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, COVID-19, COVID-19 sonrası diabetes mellitus, nöropati, diyabetik ketoasidozis

Evaluation of the Clinical Findings and Glycemic Parameters in Patients Newly Diagnosed with Diabetes Mellitus after Being Infected with Coronavirus Disease-2019

İskender Ekinci1, Gülden Anataca1, Mitat Büyükkaba1, Ahmet Çınar2, Hanise Özkan1, İrem Kıraç Utku1, Murat Akarsu1, Abdulbaki Kumbasar3, Ömür Tabak1
1University of Health Sciences Turkey, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Clinic of Internal Medicine, İstanbul, Turkey
2Arnavutköy State Hospital, Clinic of Internal Medicine, İstanbul Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Clinic of Internal Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to analyze patients newly diagnosed with diabetes mellitus (DM) after coronavirus disease-2019 (COVID-19) infection and compare them with type 2 DM patients in terms of clinical findings and glycemic parameters.
METHODS: This retrospective case-control study was conducted with patients with post-covid DM (PCDM) and newly diagnosed type 2 DM
RESULTS: Fifty eight patients with PCDM and 57 patients with type 2 DM were included in the study. While 73 of the subjects were male, the mean age of the all subjects was 49.1 ± 12 years. The two groups were similar in terms of age, gender distribution, frequency of smoking and family history of DM, and mean body mass index (p > 0.05). Dry mouth, polyuria, polydipsia, and weight loss were more common in patients with type 2 DM, whereas fatigue was more common in patients with PCDM (p < 0.05). Serum creatinine levels were higher in patients with PCDM than in those with type 2 DM (p < 0.05), whereas glycosylated hemoglobin A1c, C-peptide, alanine transaminase, aspartate transaminase, lipid levels and microalbumin/creatinine ratio in spot urine were not different between the two groups (p > 0.05). One of the microvascular complications, neuropathy, was more common in patients with type 2 DM (p < 0.05). The frequency occurrence of diabetic ketoacidosis at the time of diagnosis of DM was similar in the groups (p > 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, PCDM patients were found to be different from type 2 DM in terms of symptoms and signs, but very similar to type 2 DM patients in terms of metabolic parameters.

Keywords: Diabetes mellitus, COVID-19, post COVID diabetes mellitus, neuropathy, diabetic ketoacidosis

İskender Ekinci, Gülden Anataca, Mitat Büyükkaba, Ahmet Çınar, Hanise Özkan, İrem Kıraç Utku, Murat Akarsu, Abdulbaki Kumbasar, Ömür Tabak. Evaluation of the Clinical Findings and Glycemic Parameters in Patients Newly Diagnosed with Diabetes Mellitus after Being Infected with Coronavirus Disease-2019. . 2021; 13(3): 227-235

Sorumlu Yazar: İskender Ekinci, Türkiye
Makale Dili: İngilizce