E-ISSN: 2822-6771
Volume : Issue : Year : 2022
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Does 1 cm Make a Difference? Evaluation of Kocher Point and Its Modifications in Terms of White Matter []
. 2022; 14(2): 163-169 | DOI: 10.14744/iksstd.2022.80388

Does 1 cm Make a Difference? Evaluation of Kocher Point and Its Modifications in Terms of White Matter

Pelin Kuzucu
Birecik State Hospital, Department of Neurosurgery, Şanlıurfa, Turkey

INTRODUCTION: Kocher point is the most common point used to access the lateral ventricle frontal horn in neurosurgical practice. Approximately 2.5 cm from the midline is located lateral and at least 1 cm in front of the coronal suture.
METHODS: “Kocher point,” “frontal horn,” “periventricular zone,” “third ventricle,” and “ventricular entry point” keywords were scanned using PubMed database. Duplicate works were excluded from the study. Anatomical dissections were dissected step by step in accordance with the Klingler method and photographed at each stage.
RESULTS: A total of 40 studies were found that met the criteria of our study. In anatomical dissections, the SLFII, SLFIII, UF, IFOF, and FAT white matter pathways were associated with KP and its variations.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Kocher Point defined by Emil Theodor Kocher continues to be used as the entry point that is often used in lateral ventricular attempts all over the world today. Due to the proximity of this point to the superior sagittal sinus, the primary motor cortex, and the white matter pathways, the detection of the entry area is important. Even small changes of 1–2 cm from KP will cause the white matter pathways to be affected.

Keywords: Dissection, hydrocephalus, Kocher’s point, white matter tracts

1 cm Fark Yaratır mı? Kocher Noktası ve Modifikasyonlarının Ak Madde Açısından Değerlendirilmesi

Pelin Kuzucu
Birecik Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kocher noktası beyin cerrahisi pratiğinde lateral ventrikül frontal hornuna erişmek için kullanılan en yaygın noktadır. Orta hattan yaklaşık olarak 2,5 cm lateral ve koronal sütürün en az 1 cm önüne yerleşmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: PubMed veri tabanı kullanılarak “Kocher noktası”, “frontal boynuz”, “periventriküler bölge”, “üçüncü ventrikül” ve “ventriküler giriş noktası” anahtar kelimeleri ile tarama yapıldı. Yinelenen çalışmalar hariç tutuldu. Anatomik diseksiyonlar Klingler yöntemine uygun olacak şekilde adım adım diseke edildi ve her aşamada fotoğraflandı.
BULGULAR: Araştırmamızın kriterlerine uygun toplam 40 çalışma bulundu. Anatomik diseksiyonlarda Kocher noktası ve varyasyonlarında süperior longitudinal fasikül II, süperior longitudinal fasikül III, unsinat fasikül, inferior frontooksipital fasikül ve frontal aslant yolu ak madde yolları ilişkili görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Emil Theodor Kocher tarafından tanımlanan Kocher noktası günümüzde tüm dünyada lateral ventriküle yapılacak girişimlerde sıklıkla kullanılan giriş noktası olarak kullanılmaya devam etmektedir. Bu noktanın, süperior sagital sinüse, primer motor kortekse ve ak madde yollarına olan yakınlığı nedeniyle giriş alanının tespiti önem arz eder. KN’den 1-2 cm’lik küçük değişiklikler bile ak madde yollarının etkilenmesine neden olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ak madde yolları, diseksiyon, hidrosefali, Kocher noktası

Pelin Kuzucu. Does 1 cm Make a Difference? Evaluation of Kocher Point and Its Modifications in Terms of White Matter. . 2022; 14(2): 163-169

Corresponding Author: Pelin Kuzucu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish