ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 13 Issue : 3 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Nadir Bir Olgu Serisi: Tek Merkezin 32 Yıllık Doğumsal Lomber Herni Deneyimleri []
. 2021; 13(3): 222-226 | DOI: 10.4274/iksstd.2021.81488

Nadir Bir Olgu Serisi: Tek Merkezin 32 Yıllık Doğumsal Lomber Herni Deneyimleri

Seyithan Özaydın, Cemile Beşik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Doğumsal lomber herni (DLH) nadir görülen ve birçok anomalinin de eşlik edebildiği bir patolojidir. Olası komplikasyon riski ve ileri yaşta yama takviyesi gerektirmesinden dolayı erken cerrahi önerilmektedir. Çalışmada nadir bir seri olan klinik deneyimlerimizin sunulması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 1988-2020 arasında opere edilen DLH olgularının dosyaları geriye dönük incelendi. Olgular demografik özellikleri, tetkikleri, ek anomali, ameliyat notları ile takip süreçleri açısından irdelendi.
BULGULAR: Dokuz olgunun 8’i bir yaş altı, 1’i üç yaşında idi. Olguların 6’sı (%66,6) kız, 3’ü (%33,3) erkek olup tümü tek taraflı idi. Herni 3 olguda (%33,3) sağda, 6’sında (%66,6) solda idi. Lumbo-kosto-vertebral sendrom içinde değerlendirilen 4 olguda skolyoz ve kosta eksikliği ile bir olguda hemivertebra saptandı. Bu olguların birinde renal agenezi, ikisinde ise ektopik böbrek mevcuttu. Olguların tümü üst lomber üçgenden kaynaklı Grynfeltt-Lesshaft tipinde olup kese içinde bir olguda retroperitoneal yağ, bir olguda böbrek, üç olguda kolon, bir olguda dalak bulunmaktaydı. Strangülasyon bulgusu olmayan olgularımızda defekt genişliği 3-6 cm arasında olup; tümü yama takviyesi konulmadan primer olarak kapatılabildi. Olguların hiçbirinde komplikasyon gelişmedi, nüks ile karşılaşılmadı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: DLH olgularının tanı konulduktan sonra gerekli konsültasyonları yapılarak en kısa sürede ameliyat edilmesi hem komplikasyon gelişimini önlemekte hem de primer kapatılabilmesini sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Doğumsal lomber herni, çocuklarda lomber herni, lumbokostovertebral sendrom, cerrahi

A Rare Case Series: 32 Years of Congenital Lumbar Hernia Experiences of a Single Center

Seyithan Özaydın, Cemile Beşik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Congenital lumbar hernia (CLH) is a rare pathology accompanied by many anomalies. Early surgery is recommended due to the risk of possible complications and the need for patch reinforcement at an advanced age. The aim of the study was to present our clinical experience, which is a rare series.

METHODS: The files of CLH cases operated in our clinic between 1988 and 2020 were retrospectively analyzed. The cases were examined in terms of their demographic characteristics, examinations, additional anomalies, surgery notes, and follow-up processes.
RESULTS: Eight of the nine patients were under one year old, and one was three years old. 6 (66.6%) of the cases were female, 3 (33.3%) were male and all were unilateral. The hernia was on the right in 3 cases (33.3%) and on the left in 6 cases (66.6%). Scoliosis and rib deficiency were detected in 4 cases evaluated as lumbo-costo-vertebral syndrome, and hemivertebra in one case. One of these patients had renal agenesis and two had ectopic kidneys. All of the cases were of the Grynfeltt-Lesshaft type originating from the upper lumbar triangle, and there was retroperitoneal fat in the sac in one case, kidney in one case, colon in three cases, and spleen in one case. In our cases without strangulation findings, the defect width was between 3 and 6cm; all could be closed primarily without patch reinforcement. None of the patients developed complications or recurrence.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Operation of CLH cases as soon as possible after the diagnosis by making the necessary consultations prevents the development of complications and provides primary closure.

Keywords: Congenital lumbar hernia, lumbar hernia in children, lumbocostovertebral syndrome, surgery

Seyithan Özaydın, Cemile Beşik. A Rare Case Series: 32 Years of Congenital Lumbar Hernia Experiences of a Single Center. . 2021; 13(3): 222-226

Sorumlu Yazar: Seyithan Özaydın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe