ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

pdf
Volume : 14 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
HIGHLIGHTS

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi

Hakemlik ve Değerlendirme

• Dergide yayınlanacak tüm yazıların yayınlanması hakkındaki karar baş editöre aittir. Ancak editörler bu kararlarını hakemlerin önerileri doğrultusunda şekillendirirler.

Double blind review, dilimize çift kör hakem değerlendirmesi olarak geçmiştir. Double blind reviewsüreci çalışmanın tamamen anonim olarak değerlendirilmesi sürecidir. Bu sistemde sadece editör her aşamayı bilen kişidir. Bu sistemde hem yazarlar çalışmasını değerlendirecek hakemin kim olduğunu bilmez, hem de hakemler de kimin çalışmasını değerlendirdiğini bilemez. Böylece hakemlerin çalışmayı ön yargıyla değerlendirmesinin de önüne geçilmiş olur. Ayrıca yazar hakemleri bilmediği için hakemlere özel yollarla ulaşıp onları etkilemesi ihtimali de ortadan kaldırılmış olur. Bu açıdan bakıldığında double blind review sürecinin objektif değerlendirmeyi sağladığı ve fırsat eşitliğini artırdığı düşünülür.

Bu sebeplerden dolayı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar çift-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Gönderilecek her çalışmayı, alanında uzman, en az iki hakem değerlendirir. Makalelerin hızlı bir şekilde değerlendirilebilmesi için editörler tarafından her türlü çaba gösterilir. Bütün makalelerin değerlendirme süreçlerinde son karar yetkisi editördedir.

İlk Değerlendirme

İlgili editör ya da dergi sekreteri, gelen çalışmayı derginin amaç ve kapsamına uygun olup olmadığına, yazım kurallarına uygunluğuna, İngilizce ve Türkçe dil yeterliliğine, içeride hakem değerlendirmelerine göre incelenir. Yapılan inceleme sonucunda derginin yayın kurallarına ve yayın politikasına uygun bulunmayan makaleler sorumlu yazara iade edilir.

Ön Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde; editörden olumlu izlenim alan çalışma alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörleri tarafından dergiye hem bilimsel uygunluk, özet, giriş, materyal/metot, tartışma ve sonuç bölümleri, hem de şekilsel uygunluk açısından incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun bulunan makaleler hakem değerlendirmesi sürecine alınır.

Hakem Değerlendirme Süreci

Makalelerin içeriğine göre, ilgili alanda güncel çalışmaları olan ve konunun uzmanı en az iki adet hakem belirlenir. Alan editöründen gelen hakem önerileri baş editör tarafından değerlendirilir ve çalışmalara ilgili hakemler atanır. Hakemler çalışmayı değerlendirip raporlar.

Hakem Raportları

Hakemler makaleyi bilimsel uygunluk, amaç, materyal/metot, sonuçlar ve tartışma açısından değerlendirir. Çalışma doğrudan kabul edilebilir, revize edilmesi istenebilir ya da reddedilebilir. Düzenleme istenen durumda hakemlerden gelen öneriler yazarlara bildirilir ve yazarlardan çalışmaları üzerinde revize yapmaları istenir. Yazarlardan gelen düzeltme sonuçları hakemler tarafından tekrar incelenerek editöre karar bildirilir. Görevlendirilen hakemler arasında fikir ayrılığı olması durumunda makale belirlenen üçüncü bir hakeme gönderilir.

İstatistik İnceleme

Hakemler tarafından uygun görülen makaleler istatistik editörüne gönderilir. İstatistik editörünün onayını alan makaleler kabul edilir ve sonraki aşamalara geçilir.

Yayın Basım Süreci

Kabul edilen klinik çalışmalar veya deneysel araştırma makaleleri genellikle yayınlanacak olan ilk sayıda yer almaktadır. Olgu sunumu makaleleri, yoğunluğa göre 6-9 ay bekleyebilmektedir.

Yazarlar İçin Kontrol Listesi

• Çalışmanın içinde yazar adı, kurum bilgisi, etik kuruluna dair teşekkür yazısı vb olmadığından emin olunuz. Çalışmanızın hakem değerlendirmesinde “blind review” ilkesince tarafsız bir şekilde ele alınabilmesi açısından bu önemlidir.

• Çalışmanızın konu bakımından yeterli ve uygun bulunması durumunda intihal denetimine alınacağını unutmamalı ve çalışmayı hazırlarken intihal kapsamına girecek alıntılar yapmaktan kaçınmalısınız.

•Makaleniz; tez, bildiri özeti, poster vb bir çalışmadan üretilmişse, bunu tarihini belirterek dip not olarak verdiğinizden emin olun.

•Çalışmanızın telif hakkı devir formunu sisteme yüklemeden bir sonraki aşamaya geçemeyeceğiniz için lütfen formu doldurun ve sisteme yükleyin.

• Çalışmanız size revizyon için geri geldiğinde kontrolünüzü yaptıktan sonra, çalışmanızın başlık ve özet kısmında değişiklik olmuş ise, makale adımlarında bu içeriği güncelleyiniz.

• Çalışmanızın yayınlanması için yayınevi tarafından size gelen son bilgilendirmede çalışmanızı dikkatlice kontrol ettiğinizden emin olmanız gerekmektedir. Makaleniz yayınlandıktan sonra değişiklik yapılamamaktadır. Bu sebeple lütfen tarafınıza gelen son kontrol mailini dikkatle inceleyin ve revize etmeniz gereken kısımları dergi yayınlanmadan önce tarafımıza iletiniz.

Commons User Licenses
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) .

• Telif Hakkı Devir Formu için tıklayınız.

• İKSS TIP DERGİSİ KURALLARI:

İKSS TIP DERGİSİ KURALLARI:

“İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi” Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yılda 3 sayı yayınlanan süreli yayın organıdır. Dergide jinekoloji, obstetrik, pediatri, pediatrik cerrahi ve temel tıp bilimlerini içeren orijinal araştırma makaleleri, olgu sunumları, derlemeler, ile panel ve kongre gibi etkinliklerin duyuruları da yayınlanır.

Dergiye gönderilen yazıların başka bir dergide yayınlanmamış ve kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce kongre ve bilimsel toplantılarda bildirilmiş ve özet halinde yayımlanmış çalışmalar, belirtilmesi kaydıyla kabul edilebilir.

Gönderilen yazıların biçimsel uygunluğu kontrol edilen makaleler, editör tarafından 2 hakemin değerlendirmesine gönderilir, gerek görülürse istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanmak üzere sıraya alınır ve yayınlanır.

Yazarlar editöre hitaben yazdıkları kapak mektubunda, tüm yazarların makaleye akademik-bilimsel olarak katkıda bulunduklarını, makalenin bilimsel ve etik sorumluluğunu paylaştıklarını belirtmelidirler. Sadece online olarak gönderilen yazılar değerlendirmeye alınır. www.journalagent.com/iksst/ sitesine kayıt olunarak yazı gönderilmesi ve takibi yapılabilir.

Yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir yeni isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

Bilimsel sorumluluk

Makalede adı geçen tüm yazarların yazıya doğrudan katkısı olmalıdır. Bu yazarlar makaledeki çalışmayı planlamalı, yapmalı, makaleyi yazmalı, revize etmeli, istatistiksel değerlendirmesini yapmalı veya son halini kabul edip gönderilmesine onay vermelidir.
Araştırma makalelerinde hipotezlerin incelenmesi, verilerin istatistiksel değerlendirmesi ile olur. İstatistiksel Değerlendirmede yapılabilirse, bulguların miktarı belirtilmeli ve ölçüm hataları veya güven aralıkları uygun değerlerle gösterilmelidir. İstatistik kavramlar, kısaltmalar ve semboller tanımlanmalıdır. Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Etik sorumluluk

Yayınlamadan önce yazarlar “Olur Belgesi”ni doldurup imzalayarak scan edip resim formatında on line makale yüklemesi ile birlikte sisteme eklemeliler. Kurumların etik veya denetim kurulu onay ve desteği alındığını veya 1975’de kabul edilen Helsinki Anlaşmasında (http://www.wma.net/e/policy/b3.htm) belirlenen insan deneylerine ait ilkelere uyulduğunu ya da uyulmadığını, çalışmanın yapıldığı insanlardan bilgilendirildikten sonra rıza alındığı makalenin GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde belirtilmelidir.

Eğer çalışmada hayvanlar kullanılmış ise yazarlar aynı bölümde çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar.

Eğer makalede dolaylı veya dolaysız ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum/firma bulunuyorsa yazarlar; ön sayfada kullanılan ticari ürün, ilaç, firma ile ticari nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) bildirmek zorundadır.

Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Yazım Dili Yönünden Değerlendirme

Derginin yayın dili Türkçedir. Gönderilecek yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü ile tıbbi terimler sözlükleri esas alınmalıdır.

Yazılan metin yayın için kabul edildikten sonra dergiye ait kabul edilir ve telif hakkı yayımcı üzerine geçer.

Editör, yayımcı tarafından kişilere veya mala gelebilecek herhangi bir hasar ya da yaralanmanın sorumluluğu kabul etmez.

• Yazının Hazırlanması

Yazılar “Times New Roman” fontu ile 12 punto ile çift satır aralıklı, en az 25 mm kenar boşluğu bırakılacak şekilde yazılmalıdır.

Gönderilen yazılarda şu sıraya uyulmalı ve her biri ayrı sayfaya yazılmalıdır:

Sayfa 1, Başlık, tam başlığı, onaylanmış finansal destek (ödenek)

Başlık ve özet, makale ile tam uyumlu ve yeterince yansıtmalı.

Sayfa 2, Özet ve Anahtar Kelimeler: Özet çalışmanın amacını, planlanışını, kurulumunu, hastaları, sonuçları ve tartışmayı içeren Amaç (Objective), Gereç veYöntemler (Material and Methods), Bulgular (Results) Sonuç (Conclusions) ana başlıklar altında ve 250 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalı.

Özetin sonucu ile tartışmanın sonuna eklenen sonuç birbiri ile tam uyumlu olmalı. Çalışmada-bulgularda bulunmayan, tartışılmayan hiç bir sonuç yazılmamalı.

Özetin altına 3-10 anahtar kelime tanımlanmalı. Bilimsel makalelerdeki anahtar kelimeler, Türkiye Bilim Terimleri ve/veya PubMed>MeSH arasından seçilmeli bu kurala titizlikle uyulmalı. Bu amaçla http://www.bilimterimleri.comadresi kullanılmalı.

Sayfa 3, İngilizce başlık özet ve anahtar kelimeler hazırlanacaktır. Bu sayfa 3. sayfanın özelliklerini içerecektir. Bu sayfa yabancı indeksler tarafından kullanılacaktır. Anahtar kelimeler PubMed>MeSH’e uyumlu olmalı.

Sayfa 4, Özetin sonrasında aşağıdaki kısımlar makaleye her biri ayrı sayfada olacak şekilde dahil edilmelidir.

Giriş (Introduction)

İlk iki paragrafta çalışmanın arka planı özetle ifade edilip, 3. paragrafta çalışılan konu hakkında önceki yapılan çalışmalara atıfta bulunulup mevcut çalışmanın neden yapıldığı ifade edilmelidir.

• Gereç ve Yöntemler (Material and Methods)

Çalışmanın yapıldığı tarih aralığı, yapıldığı merkez(ler), çalışmada kullanılan gereçler, yöntemler yeterince tanımlanmalı.

• İstatistik analizleri

Materyal metodun son paragrafı istatistik analizlerine ayrılmalı.

İstatistik analizler çalışmanın tasarımına uygun olmalı.

İstatistik metodlar usulüne uygun yazılmalı.

Sürekli sayılardan oluşan değişkenlerin dağılımları Kolmogorow-Simirnow veya Shapiro-Wilk Normality Test ile analizleri yapılmalı. Merkezi dağılım (eğilim) ölçüsü olarak;

Dağılımı normal olanlarda ortalama ± standart sapma (SD),

Dağılımı normal olmayanlar ortanca (çeyrekler arası değer-IQR) veya ortanca (değer aralığı) şeklinde verilmeli ve istatistik metodlara yazılmalı.

Özetler dahil bütün metin ve tablolardaki numerik değerler birbirinin aynısı olmalı.

• Aynı vakalarla farklı değişkenler için çok sayıda istatistik karşılaştırma yapılmamalı.

Standart hata (SE) sadece grafiklerde ve sağ kalım analizlerinde kullanılmalı.

Analiz yapılan istatistik programı standartlara uygun yazılmalıdır.

Misal: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.

Bulgular (Results)

Tanımlayıcı bilgiler hariç (yaş, cinseyet gibi) tartışmada yer verilmeyen hiçbir bulgu bu kısma yazılmamalıdır.

Bulgular, metinde tablodan bağımsız, tablolar metinden bağımsız olarak anlaşılabilir bir şekilde özetlenip analiz sonuçları yazılmalı, metin ve tablolar birbirinin tekrarı olmamalı.

Veriler (değişkenler) ölçüm hassasiyetinde sunulmalı.

Misal: Vücut ağırlığı değer aralığı 34-91 ise bunu ortalaması 72.6 ± 30.48 şeklinde değil 73 ± 31 olarak verilmeli.

Ondalık ayıracı olarak nokta “.” kullanılmalı, (8.4).

Litre ifadesi olarak “L” kullanılmalı, (mL, dL, L vs).

Değişkenlerin ondalık değerleri (noktadan son <1 için 2 ondalık; >1<10 için 1 ondalık yazılırken >10<100 için ondalık yazılmamalı.

Sırasıyla misal: 0.98, 9.8, 98 gibi yazılmalı.

Vaka sayısı <200 olan grupların yüzde oranları verilirken ondalık rakam verilmemeli, >200 için 1
ondalık verilmeli.

%79, > 200 %79.2, 79.2% (İngilizce yazılarda “%” rakamların sonunda; 79%).

“±”, “-“ işaretinden önce ve sonra bir boşluk bırakılmalıdır (8.4 ± 1.1), parentez işaretinden önce bir boşluk bırakılmalı, 73 (20).

Metin ve tablolarda italik, BÜYÜK “P”değerleri verilmeli; bağıntı analizi yapılmış ise Pdeğerinden önce “r” değeri yazılmalı.

Bulgular ve tablolarda işaretler ile ayrıca P ><0.05 kullanılmamalı.

Tablonun altına, istisna istatistiki analiz yöntemi kullanılmış ise sadece o yazılmalı.

Yazılan değerler ile istatistik karşılaştırmada bulunan sonuçlar birbiri ile uyumlu olmalıdır.

• Tartışma (Discussion)

Materyal-metod ve bulgulardaki sıra tartışmada ve özetlerde korunmalı bu sıraya göre tanzim edilmeli.

Bulguların ne manaya geldiği, bulgulardaki sıra ile tek tek ayrı paragraflarda ve birbiri doğrudan alakalı olanlar beraber olarak belirli yönlerde gerekirse ayrı paragraflarda önceki çalışmalar ile mukayese edilmelidir. Bu yüzden çalışma planlanırken az sayıda en önemli bulguya odaklanılmalı ve onlara yer verilmeli.

Tartışmanın sonuç kısmından önce çalışmanın noksan yönleri ifade edilmeli.

Sonuç(lar) (Conclusion(s))

Birkaç cümlede çalışmanın neticesi ifade edilir, bu özetlerdekiler ile uyumlu olmalı ve sadece çalışmanın sonuçlarını ihtiva etmelidir.

• Teşekkür

Çalışmaya entelektüel olarak katılmış fakat yazarlık açısından katılım göstermemiş kişiler ve fonksiyonları buraya yazılabilir. Örnek, “bilimsel danışman”, “bioistatistik uzmanı”, “veri toplayıcısı” veya “klinisyen”. Bu kişilerden isimleri yazılması için izin alınmalıdır. Yazılı izinlerin alınmasından yazarlar sorumludur.

• Tablolar

Ayrı sayfalara çift boşluklu yazılmalı ve rakamlara konuda geçen sırasına göre başlık verilmeli ve numaralandırma yapılmalı. Tablolar fotoğraf gibi sunulmamalı. Her sütuna kısa başlık verilmeli.

P değeri için bir sütün açılmalı.

• Açıklayıcı bilgileri başlıkta değil dipnotlarda verilmeli. Dipnotlar için şu sırada belirtilmiş sembolleri kullanılmalı; a, b, c, d, e, f.

Tablolar Microsoft Word usulünde hazırlanıp ayrı bir Word dosyası olarak yüklenmeli.

Tablolardaki klavuz çizgiler görünmeli; en üst, sütün başlıkları altında ve en altta tek yatay çizgiler çizilmeli.

Tablolarda satır ve sütun aralarına yatay ve dikey çizgiler kullanılmamalı.

Tablo sayısı münkün olan en az sayıda, en fazla bilgiyi ihtiva edecek şekilde hazırlamalı gereğinden fazla veya bölünmüş tablo olmamalı.

Tablo ve sonuçlarda gereğinden fazla rakam olmamalı.

• Tablo örnekleri:

Table 1. Results of groups. Data are mean ± SD and median (IQR).

 

Study group (n = …)

Control group (n = …)

P

Erkek (Cinsiyet) (%)

52

51

0.836

Yaş (Yıl)

74 (38-82)

70 (39-88)

0.736a

Değişken A (mg/dL)

98 ± 7.6

76 ± 5

0.045

Değişken B (IU/L)

9.8 ± 0.7

7.6 ± 0.5

0.041

Değişken C (ng/mL)

0.98 ± 0.07

0.76 ± 0.05

0.039


• aMann-Whitney U test

Resimler: Şekiller özenle profesyonelce çizilmiş ve fotoğraflanmış olmalı, elle çizim veya kitap harfiyle basım kabul edilemez. Harfler veya belirleyici işaretler anlaşılır ve yazı boyutu her resim için sabit olmalıdır. Bir resimdeki tanımlamalar için büyük harfler kullanılmalı. Semboller, yazılar ve numaralar basım için küçültüldüğü takdirde dahi okunabilir olabilmeleri için belirgin biçimde anlaşılır olmalıdırlar. Başlıklar ve detaylandırılmış açıklamalar çizimin kendisinde değil resme ait yazıda olmalıdır. Resimler sisteme word dokumandan ayrı bir dosya olarak (.jpg formatında) yüklenmelidir.

Kısaltmalar: Metin içinde kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır. Cümle ve paragraf başları kısaltma ve rakamla başlamaz.

Açıklayıcı bilgiler: Ayrı bir sayfaya ardışık düzende çift aralıklı yazılır.

İzinler: Diğer kaynaklardan temin edilmiş materyaller, dergiye izin veren telif hakkı sahibi tarafından yazılı bir ifade ile desteklenmiş olmalıdır.

•Kaynakça:

Metin sonunda kaynaklar ayrı bir sayfada çift aralıklı olarak yazılmalı.

Kaynaklar metinde ilk geçtiği yerden itibaren küçükten büyüğe numaralandırılmalı.

Tablo ve resimlerde ilk kez belirtilen referanslar tablonun veya resimin açıklandığı metin içinde mutlaka belirtilmelidir. Kaynaklar parantez içinde arabik harflerle yazılmalı.

Sunu, yayımlanmamış gözlemler, kişisel değerlendirmeler kaynak olarak kullanılmamalı. Sözlü olmayan yazılı referanslar (parantez içinde) yazılabilir. Kaynak olarak kabul edilmiş ancak yayımlanmamış makaleler için dergi belirtilmeli ve “baskıda” ifadesi eklenmelidir. Kaynaklar yazarların orijinal dokümanlarından doğrulanmalıdır. Dergilerin başlıkları Index Medicus’da belirtilen kısaltmalara göre yapılmalıdır. Makaledeki tüm yazarlar yazılmalı fakat sayı

6 ve daha fazla ise ilk 3’ü yazılıp Türkçe makalelerde “ve ark”, İngilizce makalelerde “et al” yazılmalıdır.

Kaynaklar Vancouver stiline uygun yazılmalıdır (bk. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/). Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kaynak yazımında aşağıda belirtilen kurallara dikkat edilmelidir.

Kaynaklar, kullanım sırasına numaralandırılmalı ve referans listesi bu sıraya göre sunulmalıdır. Kaynak numarası ilgili yere, parantez içinde ve üst simge olarak belirtilmelidir. Birden fazla kaynak kullanıldıysa kaynaklar arasına virgül konulmalı, ardışık kaynak varsa (en küçük-en büyük) şeklinde yazılmalıdır.

Örnek:

Özellikle de malnütrisyonun tanınıp önlenmesinde, hastane yatış süresinin ve maliyetin azaltılmasında hemşireler tarafından verilen bakım önemlidir (9). Bu nedenle hemşirelerin nütrüsyon alanında yeterli bilgi, donanım ve beceriye sahip olması beklenmektedir (3,10,11).

Duerksen ve ark.(14) Kanadalı hemşirelerin, yatan hastaların nütrisyon sorunlarıyla ilgili bilgi ve yaklaşımlarını değerlendirmişlerdir. Çalışmada hemşirelerin yetersiz ve etkin nütrisyonel değerlendirme yapamadıklarını, bunun nedeninin de yardımcı personel eksikliği, zaman yetersizliği ve döküman eksikliği olduğunu belirtmişlerdir.

Dergi adları makalenin yer aldığı indekse uygun olarak (örneğin: Index Medicus, Medline, Pubmed, Web of Science, TR Dizin, vb.) kısaltılmalı ve varsa DOI numaraları mutlaka eklenmelidir. Dergilerin kısaltmaları için NLM tarafından yayınlanan dergilerin listesine http://bit.ly/2lJkey3 adresinden ulaşılabilir. Dergi ismi bu listelerde yer almıyorsa tam olarak yazılmalıdır. Eğer kullandığınız kaynak için ilgili sitede Vancouver formatında kaynak gösterimi mevcut ise buradan kopya oluşturarak referans listesine eklemeniz önerilir. Kaynaklar aşağıda belirtilen örneklere göre yapılmalıdır:

Dergi:

Yazar sayısı 6 ve altında ise tüm yazarlar belirtilir.

Campbell MR, Fisher J, Anderson L, Kreppel E. Implementation of early exercise and progressive mobility: Steps to success. Crit Care Nurse. 2015;35:82-8. doi: 10.4037/ccn2015701.

Eğer yazar sayısı 6’dan fazla ise ilk üç yazar belirtilir.

Aiken LH, Sermeus W, Van den Heede K, et al. Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: Cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. BMJ. 2012;344:e1717. doi: 10.1136/bmj.e1717.

Henüz yayınlamamış makalelerde;

Campbell MR, Fisher J, Anderson L, Kreppel E. Implementation of early exercise and progressive mobility: Steps to success. Crit Care Nurse (in press).

Makalenin DOI numarası yok ise internet ulaşım adresi verilir.

Pokorny ME, Koldjeski D, Swanson M. Skin care intervention for patients having cardiac surgery. Am J Crit Care. 2003;12(3):535-44. Available from: http://ajcc.aacnjournals.org/content/12/6/535.full.pdf+html?

Dergi eki (Supplement):

Ahrens T. Severe sepsis management: Are we doing enough? Crit Care Nurse. 2003;23(Suppl 5):2-15. Available from: http://ccn.aacnjournals.org/content/23/5/S2.full.pdf+html

Kitap:

Jarvis C. Physical Examination and Health Assessment. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2000.

Editör bilgisi var ise:

Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001.

Kitap içi bölüm:

Finke LM. Teaching in nursing: the faculty role. In: Billing DM, Halstead JA, editors. Teaching in Nursing: A Guide for Faculty. 3rd ed. USA: Saunders & Elsevier; 2009. p. 3-17.

Çeviri kitap:

Ferry DR. ECG in Ten Days [On Günde Temel Elektrokardiyografi]. Kahraman M, translator. İstanbul: Ekbil A.Ş.; 2001.

Çeviri kitap bölümü:

Tolay E. Planlamanın temelleri. In: Robbins SP, Decenzo DA, Coulter M. editors. Yönetimin Esasları: Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Öğüt A, translator. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2013. p. 104-29.

Elektronik kitap:

Akdag R. The Progress So Far Health Transformation Program in Turkey. Ankara, Turkey: Ministry of Health; 2009. Available from: https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/TurkeySPDEng.pdf
Aminoff MJ, Greenberg DA, Simon RP. Clinical Neurology. 9th ed. New York: McGraw Hill Medical; 2015. Available from: https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=1194

Elektronik rapor/doküman:

World Health Organization. World Alliance for Patient Safety Forward Programme 2008-2009. 1st ed. France; 2008. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70460/1/WHO_IER_PSP_2008.04_eng.pdf
İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları. İzmir; 2007. Available from: http://www.ihsm.gov.tr/indir/mevzuat/genelgeler/G_13082007_1.pdf

Tezler:

Bayram TY. Üniversitelerde örgütsel sessizlik [master’s thesis]. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2010.
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

Kongre özetleri:

O'Hanley P, Sukri N, Intan N. Morbidity and mortality trends of typhoid fever due to Salmonella typhi at the Infectious Disease Hospital (IDH) in North Jakarta from 1984 to 1991 [abstractno. 945]. In: Program and abstracts of the 32nd Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Washington, DC: American Society for Microbiology, 1992:268.

Orijinal makaleler

10 A4 sayfasını aşmayacak şekilde (özet, tablo, şekiller, kaynaklar dahil) hazırlanmalıdır.

Olgu sunumları

Olgu sunumları kısa ve öz, bilgilendirici nitelikli 5 sayfayı aşmayacak şekilde, bir tablo veya resimden oluşmalı; giriş, olgu sunumu, tartışma ve kaynaklar bölümlerini içermelidir.

Derlemeler

Derginin içeriğine ait konularda güncel, en son yenilikleri kapsayacak şekilde, 10 A4 sayfasını aşmayacak şekilde editörlerin uygun gördüğü kişiler tarafından ve en fazla 50 kaynak kullanarak yazılmalıdır.

Editöre mektup

Bu kısım dergide son zamanlarda yayınlanan makaleye yönelik eleştirileri içerir. Mektup kısa, özet (400 kelimeyi aşmamalı), çift boşluklu ve en fazla 5 kaynaktan oluşmalı. Mektup ve yanıtlar dergi formatına uygun olmalıdır. Yazışma ile birlikte detaylı adres, telefon ve faks numarası ve e-mail adresi bildirilmelidir.

Editör, mektupları kısaltma ve dergi formatına uyumlu olması için diğer değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

Düzeltmeler

Düzeltmeler başka bir açıklama yapılmadığı takdirde sorumlu olan yazara yollanacaktır. Danışmanlar tarafından gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra yazar yeniden düzenlenmiş yazısını, önerilen düzeltmeleri nerelerde yaptığını, eğer düzenleme yapmadıysa da gerekçesini içeren maddeler halinde “editöre cevap” mektubuyla birlikte en kısa sürede yeniden dergiye gönderilecektir. Yayın için kesin kabul edilen makaleler için sorumlu yazara bir mektup yollanacaktır. Düzeltme sırasında yapılan değişiklikler, yazım hataları dışında, yazarların sorumluluğundadır.

Makale Gönderme: Dergimizde yayınlanması için makalelerini değerlendirmeye göndermek isteyen yazarlar www.journalagent.com/iksst adresinden dergi yönetim sistemimize giriş yaptıktan sonra sistemdeki adımları takip ederek çalışmalarını yükleyebilirler. Yükleme öncesinde yazarlar için kontrol listesi başlığındaki maddelere dikkat etmek çalışmanızın yayına alınma sürecini hızlandıracaktır.

Makale Geri Çekme: Yayın politikalarımız gereği, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle yazar işbirliği yapmak durumundadır.

Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar, gerekçesini içeren dilekçeyi, bütün yazarların onayı olduğunu belirten ıslak imzalı bir şekilde, elektronik ya da basılı olarak yayın kuruluna iletmelidir.

Yayın Kurulu gelen talebi inceler ve en geç on gün içerisinde yazara dönüş sağlar. Yayın kurulu tarafından telif hakları makale gönderim aşamasında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi’ne devredilmiş çalışmanın geri çekme talebi onaylanmadıkça yazar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemez.